JNMV 11/2019 Cisterna za čišćenje kanalizacione mreže

135

Naziv nabavke: JNMV 11/2019 Cisterna za čišćenje kanalizacione mreže
Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: cisterna za otpadne vode, 34144520
Datum objavljivanja: 30.04.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

Izmenjena konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o obustavi postupka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru