ЈНВВ 09/2020 Земљано – камени материјал

Назив набавке: ЈНВВ 09/2020 “Земљано – камени материјал”
Ознака из општег речника речника набавке: 44912000 – 6- Разни грађевински камен
Датум објављивања: 01.10.2020.

Jавни позив

Упутство понуђачима како да саставе понуду

Критеријуми за доделу уговора

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутством

Модел уговора

Образац структуре цене

Техничка спецификација

Трошкови припреме понуде

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору