JНВВ 13/2020 Oдржавање основних средстава депоновања и транспорта

Назив набавке: ЈНВВ 13/2020 Oдржавање основних средстава депоновања и транспорта
Партија 1 Сервис камион Мерцедес
Партија 2 Сервис камиона Ивеко
Партија 3 Сервис камиона ФАП
Партија 4 Сервис путнички аутомобили Шкода
Партија 5 Сервис доставног возила Дачија
Партија 6 Сервис путничког аутомобила Субару
Партија 7 Сервис компактора
Партија 8 Сервис комбинована грађевинска машина
Партија 9 Сервис булдозера
Партија 10 Сервис приколица камионских
Ознака из општег речника речника набавке: 50100000 – услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему
Датум објављивања: 09.11.2020.

Jавни позив

Упутство понуђачима како да саставе понуду

Критеријуми за доделу уговора

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутством

Модел уговора

Образац структуре цене

Техничка спецификација

Трошкови припреме понуде

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору