Osnovni podaci

Poslovno ime: Javno komunalno preduzeće Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko Užice
Skraćeno poslovno ime: JKP Duboko Užice
Status: Aktivno privredno društvo
Matični broj: 20104279
PIB: 104384299
Pravna forma: Javno preduzeće
Šifra delatnosti: 3811
Adresa: Užice, Duboko bb
Datum osnivanja:13.10.2005.

Telefoni:
+381 (31) 525 061
+381 (31) 525 062

Tekući računi Preduzeća:
– 325-9500600024917-86 Vojvođanska banka ad. Novi Sad
– 160-256157-39 Banca Intesa
– 200-2854960101010-43 Banka Poštanska štedionica ad. Beograd

Nazad na početak

Dokumenta

Ugovor o osnivanju JKP Duboko Užice

Aneks I Ugovora o osnivanju JKP Duboko Užice

Statut JKP Duboko Užice

Kolektivni ugovor JKP Duboko Užice

Organizaciona shema JKP Duboko Užice

Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP Duboko Užice za period 2017 – 2021.god.

Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP Duboko Užice za period 2017 – 2027.god.

2020 godina

Program poslovanja JKP Duboko Užice za 2020. god.

Odluka o ceni za 2020.god.

2019 godina

Program poslovanja JKP Duboko Užice za 2019.god.

Prva izmena i dopuna Programa poslovanja JKP Duboko Užice za 2019.god.

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JKP Duboko Užice za period od 01.01.2019. do 31.03.2019.god.

Druga izmena i dopuna Programa poslovanja JKP Duboko Užice za 2019.god.

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JKP Duboko Užice za period od 01.01.2019. do 30.06.2019.god.

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JKP Duboko Užice za period od 01.01.2019. do 30.09.2019.god.

2018 godina

Program poslovanja JKP Duboko Užice za 2018.god.

Uslađivanje Osnivačkog akta JKP “Duboko” Užice sa Zakonom o javnim preduzećima (saglasnost Grada Užica i tekst predloga Osnivačkog akta)

Odluka o ceni odlaganja otpada za osnivače od 01.01.2018.

Rešenje o imenovanju direktora

Rešenje APR-a o registraciji direktora preduzeća

Rešenje APR-a o registraciji predsednika UO

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JKP Duboko Užice za period od 01.01.2018. do 31.03.2018.god.

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JKP Duboko Užice za period od 01.01.2018. do 30.06.2018.god.

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JKP Duboko Užice za period od 01.01.2018. do 30.09.2018.god.

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JKP Duboko Užice za period od 01.01.2018. do 31.12.2018.god.

Izveštaj o poslovanju za 2018.

2017 godina

Program poslovanja JKP Duboko Užice za 2017.god.

Izmene i dopune Programa poslovanja JKP Duboko Užice za 2017.god.

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JKP Duboko Užice za period od 01.01.2017. do 31.03.2017.god.

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JKP Duboko Užice za period od 01.01.2017. do 30.06.2017.god.

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JKP Duboko Užice za period od 01.01.2017. do 30.09.2017.god.

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JKP Duboko Užice za period od 01.01.2017. do 31.12.2017.god.

Izveštaj o poslovanju za 2017.god.

2016 godina

Program poslovanja JKP Duboko Užice za 2016.god.

1. kvartal 2016.

2. kvartal 2016.

3. kvartal 2015.

4. kvartal 2015.

Izveštaj o poslovanju JKP Duboko Užice za 2016. god.

Izveštaj revizije za 2016. god.

2015 godina

Program poslovanja JKP Duboko Užice za 2015.god.

Prvi rebalans programa poslovanja za 2015.

Drugi rebalans programa poslovanja za 2015.

1. kvartal 2015.

2. kvartal 2015.

3. kvartal 2015.

4. kvartal 2015.

Izveštaj o poslovanju JKP Duboko Užice za 2015. god.

Izveštaj revizije za 2015. god.

2014 godina

Plan i program poslovanja JKP Duboko Užice za 2014.god.

1. kvartal 2014.

2. kvartal 2014.

3. kvartal 2014.

4. kvartal 2014.

Izveštaj o poslovanju JKP Duboko Užice za 2014. god.

2013 godina

Plan i program poslovanja JKP Duboko Užice za 2013.god.

1. kvartal 2013.

2. kvartal 2013.

3. kvartal 2013.

4. kvartal 2013.

Izveštaj o poslovanju JKP Duboko Užice za 2013. god.

2012 godina

Plan i program poslovanja JKP Duboko Užice za 2012.god.

Izveštaj revizije za 2012.

Izveštaj o poslovanju JKP Duboko Užice za 2012.god.

2011 godina

Plan i program poslovanja JKP Duboko Užice za 2011.god.

Izveštaj o poslovanju JKP Duboko Užice za 2011.god.

Izveštaj revizije za 2011.god.

Odluka i pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila JKP Regionalna sanitarna deponija Duboko Užice

2010 godina

Izveštaj DRI za 2010.god.

Istorijat preduzeća

Opštine Užice, Bajina Bašta, Požega, Arilje, Čajetina, Kosjerić, Lučani i Ivanjica su 13.10.2005. godine zaključili Ugovor 10 broj 352-55/2005 o osnivanju, izgradnji i korišćenju Regionalne sanitarne deponije “Duboko”, kojim su, kao osnivači, regulisali međusobna prava i obaveze vezane za osnivanje, izgradnju, finansiranje i eksploataciju Regionalne sanitarne deponije Duboko.
Dana 24.10.2005. godine projektu “Regionalna sanitarna deponija Duboko” priključila se, kao osnivač, i Opština Čačak, što je pravno regulisano u Aneksu 1 Ugovora 10 broj 352-55/2005 o osnivanju, izgradnji i korišćenju “Regionalne sanitarne deponije Duboko”, koji je potpisan od strane svih devet osnivača JKP “Duboko” Užice.
Navedenim pravnim aktom opštine su na dosta uopšten način regulisale međusobna prava i obaveze u vezi osnivanja, finansiranja rada i izgradnje i eksploatacije “Regionalne sanitarne deponije Duboko”.
Na osnovu osnivačkog ugovora i odluka Skupština osnivača, a u skladu sa članom 6. Ugovora 10, osnovano je Javno komunalno preduzeće “Regionalna sanitarna deponija Duboko” sa sedištem u Užicu, koje je kod Agencije za privredne registre registrovano rešenjem BD. 99234/2005, dana 01.12.2005. godine.
Upravni odbor na 54 sednici, održanoj 22.09.2011. godine, doneo je Odluku broj 54/4 o promeni adrese – sedišta, koje sada glasi: Užice, Duboko bb.
Agencija za privredne registre je odlukom 8884/2010, od 31.08.2010. godine, izvršila promenu šifre pretežne delatnosti koja se sada vodi pod brojem: 3811.
Upravni odbor je na 62. sednici, održanoj 13.09.2012. godine, doneo Odluku broj 62/9 o promeni naziva Preduzeća “Regionalna sanitarna deponija Duboko” u “Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko”.
Pravna forma, sedište, skraćeno poslovno ime Preduzeća i struktura kapitala ostali su nepromenjeni.
Preduzeće je samostalna organizaciona, ekonomska i poslovna celina u kojoj osnivači (gradovi i opštine) povezani zajedničkim interesom, po osnovu udela kapitala u ukupnom kapitalu Preduzeća, finansiraju rad preduzeća i ulažu u investicije, u sledećem procentualnom odnosu koji je utvrđen osnivačkim ugovorom:

R.b. Gradovi i opštine osnivači Procenat učešća u finansiranju
1 Grad Užice 23.91%
2 Grad Čačak 26.88%
3 Opština Ivanjica 10.20%
4 Opština Požega 9.30%
5 Opština Bajina Bašta 8.39%
6 Opština Lučani 7.09%
7 Opština Arilje 5.70%
8 Opština Čajetina 4.50%
9 Opština Kosjerić 4.03%
Ukupno   100%

 

Nazad na početak

Delatnost preduzeća

JKP “Duboko” Užice, zaduženo za izgradnju i unapređenje regionalnog sistema upravljanja komunalnim otpadom, preuzima sav komunalni otpad iz devet lokalnih samouprava, a radi se o prvom projektu u našoj zemlji koji se, uz podršku Vlade Srbije i Evropske unije, realizuje posle usvajanja nacionalne strategije upravljanja komunalnim otpadom.
Kapaciteti ovog preduzeća omogućavaju ekološki pouzdano sakupljanje, transport, tretman i deponovanje komunalnog otpada iz Regije Duboko, koja na površini od 5.300 km2 obuhvata 335 naselja sa 350.000 stanovnika.
Komunalna preduzeća iz gradova i opština osnivača i dalje obavljaju svoju osnovnu delatnost – prikupljanje otpada i transport do pretovarnih, odnosno transfer stanica, izuzev JKP “Bioktoš”, i nisu konkurencija JKP “Duboko” Užice, jer gašenjem lokalnih deponija ovo preduzeće preuzima lidersku ulogu u dopremanju, selekciji i deponovanju komunalnog otpada.
Sa lokalnim komunalnim preduzećima razvijaće se primarna selekcija otpada na mestu nastanka. Ovo je veoma važan segment, ne samo za ovo preduzeće, već i za razvoj i unapređenje regionalnog sistema upravljanja komunalnim otpadom.
Sistem primarne selekcije, koji direktno utiče na efektivnost i efikasnost Centra za sekundarnu selekciju. Primarna i sekundarna selekcija su u direktnoj zavisnosti u finansijskom i organizacionom smislu.
Osim ovoga, cilj novog sistema upravljanja otpadom je da se kompletna Regija Duboko pokrije sistematskim i organizovanim prikupljanjem otpada.
Agencija za privredne registre je odlukom 8884/2010 od 31.08.2010. izvršila promenu šifre delatnosti sa 90000 na 3821.

Na osnovu članova 59., 60. i 70. Zakona o upravljanju otpadom i člana 192. Zakona o opštem javnom postupku, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine donelo je rešenje o izdavanju dozvole JKP “Duboko” Užice za transport neopasnog otpada (papirna, kartonska, plastična i staklena ambalaža, papir i karton, staklo, biorazgradivi kuhinjski otpad iz restorana, plastika, metali, biodegradabilni otpad, otpad sa pijaca, ostaci od čišćenja ulica) na teritoriji Republike Srbije.
Ova dozvola upisana je u Javni registar izdatih dozvola za upravljanje otpadom pod rednim brojem 1.045.

Nazad na početak

Organi preduzeća

Prema članu 27. Ugovora o osnivanju i članu 27. Statuta, organi Preduzeća su: Nadzorni odbor i Direktor.

Nadzorni odbor
Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana, od kojih je 1 (jedan) predstavnik Grada Užica, 1 (jedan) predstavnik Grada Čačka, a 1 (jedan) predstavnik zaposlenih u Preduzeću.
Predsednika i članove Nadzornog odbora imenuje Skupština grada Užica, na predlog nadležnog organa Grada Užica (predstavnik Grada Užica), nadležnog organa Grada Čačka (predstavnik Grada Čačka) i reprezentativnog sindikata Preduzeća (predstavnik zaposlenih), nakon sprovedenog neposrednog izjašnjavanja zaposlenih u Preduzeću, pod uslovima, na način i po postupku utvrđenim Zakonom.
Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine.

Direktor
Direktor je nadležan za sledeće poslove:
1) predstavlja i zastupa Preduzeće u skladu sa zakonom i ovim ugovorom;
2) organizuje i rukovodi radom i poslovanjem;
3) vodi poslovanje Preduzeća;
4) stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada;
5) samostalno donosi odluke i akta koje nisu u nadležnosti drugih organa,
6) predlaže dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovoran je za njihovo sprovođenje;
7) predlaže godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja i odgovoran je za njihovo sprovođenje;
8) predlaže finansijske izveštaje;
9) predlaže donošenje posebnog programa korišćenja sredstava iz budžeta osnivača (subvencije, garancije ili korišćenje drugih sredstava);
10) učestvuje u radu, predlaže i izvršava odluke Nadzornog odbora;
11) donosi odluku o pokretanju postupka javne nabavke dobara, usluga i radova;
12) donosi odluku o dodeli ugovora u postupcima javnih nabavki;
13) donosi odluke u postupku javnih nabavki;
14) donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji vrsta poslova;
15) donosi odluke o ostvarivanju prava iz radnog odnosa;
16) imenuje osnivače komisija za pojedine oblasti iz svoje nadležnosti;
17) stara se o blagovremenoj izradi periodičnih izveštaja i godišnjeg obračuna;
18) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom, koji nisu u nadležnosti Nadzornog odbora.

 

KOORDINACIONO TELO

Gradonačelnici i predsednici opština osnivača, od avgusta 2015. godine, međusobno usaglašavanje stavova vezanih za najvažnija pitanja funkcionisanja Preduzeća i realizacije aktivnosti na obezbeđivanju trajne stabilnosti i produženja roka upotrebe Regionalne sanitarne deponije Duboko vrše u okviru Koordinacionog tela, kao zajedničkog savetodavnog organa.

Nazad na početak

Organizaciona šema

Unutrašnja organizacija JKP Duboko Užice uređena je Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova. Ovim Pravilnikom utvrđen je broj, kvalifikaciona struktura, opis poslova i stručna ospsobljenost zaposlenih u cilju izvršavanja zadataka iz delatnosti Preduzeća utvrđenih Ugovorom o osnivanju, Statutom i važećim zakonskim propisima.
U skladu sa navedenim Pravilnikom organizovana su dva sektora.

a) Tehnički sektor
Tehnički sektor u svom sastavu ima četiri organizaciona dela Prijem, selekciju i deponovanje otpada, transport i održavanje, Praćenje i monitoring, Investicije i razvoj i Transfer stanicu Čačak.
Prijem, selekcija i deponovanje otpada, transport i održavanje je sektor u kome se obavlja osnovna delatnost preduzeća u najneposrednijem smislu. Zaposleni u ovom sektoru vrše prijem otpada na transfer stanicama i na samoj lokaciji deponije. U okviru tehničkog sektora vrši se koordinacija rada transfer stanica, transporta kao i međugradski transport komunalnog otpada u regiji Duboko. U centru za selekciju otpada vrši se odvajanje reciklabilnih komponenti iz pomešanog komunalnog otpada, baliranje izdvojenih sekundarnih sirovina, kao i transport ostatka do tela deponije. Deponovanje komunalnog otpada je poseban funkcionalni deo koji obezbeđuje da se otpad trajno i bezbedno deponuje po ćelijama tela deponije na detaljno propisan način. Predviđeni su poslovi razastiranja, sabijanja i dnevnog prekrivanja otpada inertnim materijalom. U okviru organizacionog dela Prijem, selekcija i deponovanje otpada, transport i održavanje predviđeni su i poslovi koordinacije i održavanja voznog parka, kao i održavanje opreme centra za selekciju i mehanizacije koja se koristi u radu deponije.
Praćenje i monitoring je organizacioni deo koji je veoma usko i neposredno vezan za operativni rad deponije i centra za selekciju. Propisi RS u oblasti zaštite životne sredine nalažu niz obaveza i aktivnosti u okviru delatnosti operatera koji upravljaju deponijom. Predviđeno je svakodnevno praćenje definisanih parametara koji ukazuju na kvalitet životne sredine i mere uticaj delatnosti na životnu sredinu. Na osnovu propisa u ovoj oblasti obavezno je i organizovanje priručne laboratorije u okviru regionalne deponije.
Investicije i razvoj je organizacioni deo koji treba da ima vodeću ulogu u II fazi izgradnje regionalne deponije Duboko i proširenju deponije na drugu dolinsku stranu Turskog potoka. Potreba za proširenjem deponije i odluka o proširenju deponije podrazumeva čitav niz multidisciplinarnih složenih aktivnosti koje obuhvataju postupke od otkupa potrebnog zemljišta do izrade glavnog projekta za drugu stranu padine.
Transfer stanica Čačak je prva transfer stanica u okviru projekta “Duboko” i ona svojim kapacitetima omogućava pouzdano i ekološki sigurno sakupljanje, transport, preradu i odlaganje komunalnog otpada sa teritorije Čačka. Ova stanica je i centralno mesto za prikupljanje reciklabilnih materijala, generisanih na teritoriji ovog grada, važan izvor sirovina za našu industriju, a time i uštede energije.
U okviru Tehničkog sektora obavljaju se složeni, brojni i raznovrsni poslovi. U ovoj poslovnoj godini tehnički sektor treba da napravi prelaz iz poslova praćenja i realizacije investicije izgradnje regionalne deponije i sistema transfer stanica u operativnu delatnost zbog koje je osnovano. Zakonska regulativa koja reguliše poslove u ovom sektoru je obimna, usklađena sa evropskim normama i direktivama i zahteva stalnu aktivnost u smislu praćenja, vođenja evidencije, i izveštavanja nadležnih državnih organa i institucija.

b) Ekonomsko pravni sektor
Ekonomsko pravni sektor čine Služba ekonomsko finansijskih poslova i Služba pravnih, kadrovskih i zajedničkih poslova.
Služba za ekonomsko finansijske poslove obavlja poslove vezane za praćenje promena prihoda i rashoda Preduzeća,učestvuje u izradi Plana i programa poslovanja, priprema Finansijski plan i finansijske izveštaje u skladu sa važećim zakonskim propisima, kako godišnje tako i za kraći vremenski period.
Služba za finansijske poslove vrši obračun zarada i naknada zaposlenih, vodi evidenciju naplate potraživanja po svim osnovama, prati ostvarenje prihoda i stanje obaveza i na taj način održava ukupnu likvidnost preduzeća.
Služba pravnih, kadrovskih i zajedničkih poslova obavlja pravne poslove, zastupanje, celokupno pravno regulsanje svih poslovnih aktivnosti Preduzeća. Služba takođe vrši sve protokolarne poslove za potrebe svih organa Preduzeća i administrativno stručne poslove potrebne za rad zaposlenih.

Nazad na početak

Pravni okvir

Najvažniji zakoni, podzakonski akti i zaključeni ugovori koji utiču na rad, poslovanje, funkcionisanje i delatnost JKP Regionalni centar za upravljanje otpadom “Duboko” Užice su:
– Zakon o javnim preduzećima (Sl.gl. RS broj 15/16),
– Zakon o komunalnim delatnostima (Sl.gl.RS broj 88/11 i 104/16),
– Zakon o privrednim društvima (Sl.gl.RS broj 125/04, 36/11, 5/15),
– Zakon o javnim nabavkama (Sl.gl.RS broj 124/12, 14/15, 68/15) i prateći podzakonski akti (Sl.gl.RS 83/15, 86/15),
– Zakon o upravljanju otpadom (Sl.gl.RS broj 36/09, 88/10 i 14/16) i prateći podzakonski akti,
– Zakon o zaštiti životne sredine (Sl.gl.RS broj 135/04, 36/09, 72/09 i 43/11) i prateći podzakonski akti,
– Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (Sl.gl.RS broj 135/04 i 88/10) i prateći podzakonski akti,
– Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu (Sl.gl.RS broj 135/04 i 36/09) i prateći podzakonski akti,
– Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (Sl.gl. RS broj 135/04 i 25/15) i prateći podzakonski akti,
– Zakon o planiranju i izgradnji (Sl.gl. RS broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12. 132/14 i 145/14) i prateći podzakonski akti,
– Zakon o radu (Sl.gl.RS broj 24, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14),
– Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (Sl.gl.RS broj 68/15),
– Zakon o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava (Sl.gl.RS broj 68/15 i 79/15),
– Zakon o budžetskom sistemu (Sl.gl. RS broj 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 i 99/16),
– Zakon o budžetu (Sl.gl. RS broj 103/15 i 99/16),
– Zakon o računovodstvu (Sl.gl. RS broj 62/13),
– Zakon o reviziji (Sl.gl. RS broj 62/13),
– Međunarodni računovodstveni standardi (MRS),
– Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (MSFI),
– Zakon o faktoringu (Sl.gl. RS broj 62/13),
– Zakon o akcizama (Sl.gl. RS broj 47/13, 4/14, 68/14, 142/14, 4/15, 5/15, 55/15, 103/15, 5/16 i 108/16),
– Zakon o porezu na dobit pravnih lica (Sl.gl. RS broj 47/13, 108/13, 68/14, 142/14, 91/15 i 112/15),
– Zakon o porezu na dodatu vrednost (Sl.gl. RS broj 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15, 5/16 i 108/16 ) i podzakonski akti (Sl.gl.RS 86/15),
– Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (Sl.gl. RS broj 47/13),
– Zakon o lokalnoj samoupravi (Sl.gl. RS broj 129/07 i 83/14),
– Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Sl.gl. RS broj 57/14, 68/14, 5/15, 112/15 i 5/16),
– Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (Sl.gl. RS broj 68/14, 105/14, 91/15, 112/15, 15/16 i 108/16),
– Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl.gl. RS broj 75/14 i 142/14),
– Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (Sl.gl. RS broj 116/14),
– Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ( Sl.gl. RS 68/15),
– Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl.gl.RS broj 11/10, 75/10 i 63/13),
– Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada (Sl.gl.RS broj 54/10, 86/11,15/12,41/13 i 3/14),
– Uredba o odlaganju otpada na deponije (Sl.gl.RS broj 92/10),
– Uredba o vrstama otpada za koji se vrši termički tretman, uslovima i kriterijumima za određivanje lokacije, tehničkim i tehnološkim uslovima za projektovanje, izgradnju, opremanje i rad postrojenja za termički tretman otpada, postupku nakon spaljivanja (Sl.gl.RS broj 102/10) i ostali prateći podzakonski akti,
– Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh (Sl. Glasnik RS br. 71/2010 i 6/2011) i ostali prateći podzakonski akti,
– Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013) i ostali prateći podzakonski akti,
– Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Sl.gl.RS broj 114/08),
– Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola (Sl. glasnik RS br. 108/2008),
– Uredba o kriterijumima za određivanje najboljih dostupnih tehnika za primenu standarda kvaliteta, kao i za određivanje graničnih vrednosti emisija u integrisanoj dozvoli (Sl.gl.RS broj 84/05),
– Uredba o uslovima i načinu pod kojima lokalna samouprava može da otuđi ili da u zakup građevinsko zemljište po ceni, manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade (Sl.gl.RS broj 13/2010, 54/11, 21/12 i 121/12) i drugi prateći podzakonski akti,
– Uredba o utvrđivanju liste kategorija kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama na teritoriji Republike Srbije za 2012. godinu (Sl.gl.RS broj 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12 i 7/14),
– Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava (Sl.gl.RS broj 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 i 59/15),
– Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima (Sl.gl.RS broj 27/14),
– Uredba o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke (Sl.gl.RS broj 56/14),
– Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada (Sl.gl.RS broj 56/10),
– Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje (Sl.gl.RS 95/10 i 88/15),
– Pravilnik o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanja energije (Sl.gl.RS broj 98/10),
– Pravilnik o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, Sl. Glasnik RS, br. 74/2011),
– Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod uprave za trezor (Sl.gl.RS broj 113/13, 8/14
i 24/16),
– Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Sl.gl.RS broj 95/14 i 144/14),
– Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica ( SL.gl.RS broj 20/14),
– Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica (Sl.gl.RS broj 30/15),
– Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće, kao i društava kapitala i njegovih zavisnih društava (Sl.gl.RS broj 36/16),
– Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV (Sl.gl.RS broj 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13 i 66/14),
– Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (Sl.gl RS 120/12, 40/15 i 82/15),
– Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku (Sl.gl.RS broj 66/14, 71/2014 i 14/2016),
– Pravilnik o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada (Sl.gl.RS broj 81/14),
– Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada (Sl.gl.RS broj 31/15),
– Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (Sl.gl.RS broj 118/13 i 137/14),
– Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih (Sl.gl. Rs 49/15),
– Rešenje Vlade Republike Srbije 05 broj 465-4077/2015 od 16.04.2015. godine o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi proširenja Regionalne deponije Duboko u Užicu,
– Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije(Sl.gl.RS broj 27/15),
– Kolektivni ugovor JKP “Duboko” Užice,
– Aneks 1 Kolektivnog ugovora JKP “Duboko” Užice,
– Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama JKP “Duboko” Užice,
– Ugovor o osnivanju, izgradnji i korišćenju Regionalne sanitarne deponije “Duboko” Užice,
– Ugovor o izgradnji tela deponije, zaključen sa kompanijom Unieco Italija i pripadajući aneksi (Aneks 10 od 10.01.2017. godine),
– Aneks 3 Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava između Evropske banke za obnovu i razvoj i JKP “Duboko” Užice,
– Consultancy Contract between Public Utility Company Duboko and Civil Engineering “IG” LLC Banja Luka,
– Grant Agreement between PUC Duboko and EBRD as administrator of Grant Funds by SIDA,
– Ugovor između JKP “Duboko”, Opštine Čačak i JKP “Komunalac” Čačak iz marta 2008. godine,
– Ugovor o odlaganju i načinu naplate usluge transporta, tretmana i bezbednog odlaganja komunalnog otpada između Grada Čačka, JKP “Duboko” Užice i JKP “Komunalac” Čačak,
– Sporazum o načinu i dinamici izmirenja obaveza između JKP “Duboko” Užice i JKP “Komunalac” Čačak,
– Ugovor o o odlaganju i načinu naplate usluge transporta, tretmana i bezbednog odlaganja komunalnog otpada između Grada Užica, JKP “Duboko” Užice i JKP “Bioktoš” Užice,
– Ugovor o odlaganju i načinu naplate usluge transporta, tretmana i bezbednog odlaganja komunalnog otpada između Opštine Požega, JKP “Duboko” Užice i JKP “Naš dom” Požega,
– Ugovor o pružanju komunalnih usluga između JKP “Duboko” Užice i JKP “Naš dom” Požega,
– Ugovor o odlaganju i načinu naplate usluge transporta, tretmana i bezbednog odlaganja komunalnog i komercijalnog otpada između Opštine Ivanjica, JKP “Duboko” Užice i JKP “Komunalno” Ivanjica,
– Sporazum između JKP “Duboko” Užice i Opštine Ivanjica o načinu i dinamici izmirenja obaveza,
– Aneks 1 Sporazuma između JKP “Duboko” Užice i Opštine Ivanjica o načinu i dinamici izmirenja obaveza,
– Memorandum o razumevanju za projekat za ograđivanje stare deponije Grbavčica, Ivanjica između IMG, Opštine Ivanjica i JKP “Duboko” Užice,
– Ugovor o odlaganju i načinu naplate usluge transporta, tretmana i bezbednog odlaganja komunalnog otpada između Opštine Čajetina, JKP “Duboko” Užice i KJP “Zlatibor” Zlatibor,
– Sporazum o načinu i dinamici izmirenja obaveza između JKP “Duboko” Užice i KJP “Zlatibor” Zlatibor,
– Ugovor o transportu i odlaganju i načinu naplate usluge transporta, tretmana i bezbednog odlaganja komunalnog otpada između Opštine Kosjerić, JKP “Duboko” Užice i KJP “Elan” Kosjerić,
– Ugovor o odlaganju i načinu naplate usluge transporta, tretmana i bezbednog odlaganja komunalnog otpada između Opštine Bajina Bašta, JKP “Duboko” Užice i JKP “12. Septembar” Bajina Bašta,
– Ugovor o odlaganju i načinu naplate usluge transporta, tretmana i bezbednog odlaganja komunalnog i komercijalnog otpada između Opštine Lučani, JKP “Duboko” Užice i JKP “Komunalac” Lučani,
– Aneks 1 Ugovora o odlaganju i načinu naplate usluge transporta, tretmana i bezbednog odlaganja komunalnog i komercijalnog otpada između Opštine Lučani, JKP “Duboko” Užice i JKP “Komunalac” Lučani,
– – Ugovor o odlaganju i načinu naplate usluge transporta, tretmana i bezbednog odlaganja komunalnog i komercijalnog otpada između Opštine Arilje, JKP “Duboko” Užice i JKP “Zelen” Arilje,
– Ugovor o sistemu objedinjene naplate komunalnih i drugih usluga i naknada sa JP “Stan” Užice,
– Ugovor o zakupu između Grada Užice i JKP “Duboko” Užice,
– Ugovor o sufinansiranju projekta “Radovi na izgradnji sanitarne deponije – sanacija klizišta i izgradnja administrativne zgrade” između Fonda za zaštitu životne sredine i JKP “Duboko” Užice iz novembra 2010. godine.
– Ugovor o zakupu između Opštine Kosjerić i JKP “Duboko” Užice,
– Ugovor o zakupu između Opštine Požega i JKP “Duboko” Užice,
– Ugovor o zakupu između Opštine Čajetina i JKP “Duboko” Užice,
– Strategija upravljanja otpadom za period 2010-2019. godine (Sl.gl.RS broj 29/10),
– Statut JKP “Regionalna sanitarna deponija Duboko” Užice,
– Sporazum o realizaciji Ugovora o osnivanju, izgradnji i korišćenju Regionalne sanitarne deponije “Duboko” između Grada Užica i Grada Čačka iz septembra 2008. godine,
– Sporazum o realizaciji člana III odeljak 3.01 5 Ugovora o međuopštinskoj podršci i Akta o podređenosti, između Evropske banke za obnovu i razvoj, osnivača JKP “Duboko” Užice i JKP “Duboko” Užice iz aprila 2013. godine,
– Odluka Gradskog veća Užica broj 352/327/16 od 02.12.2016. godine,
– Akt o bezbednosti i zdravlju na radu,
– Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila JKP Regionalna sanitarna deponija Duboko Užice,
– Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju,
– Pravilnik o troškovima reprezentacije,
– Pravilnik o dodeli i upotrebi službenih mobilnih telefona i brojeva,
– Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova,
– Odluka o zabrani pušenja u radnom prostoru JKP “Duboko” Užice,
– Obaveštenje o zabrani vršenja zlostavljanja i pravima i obavezama i odgovornostima zaposlenih i poslodavca u vezi za zabranom vršenja zlostavljanja,
– Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu,
– Pravilnik o internom finansijskom upravljanju i kontroli u JKP „Duboko“ Užice,
– Pravilnik o internoj reviziji u JKP „Duboko“ Užice,
– Normativ o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom), na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost,
– Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke,
– Pravilnik o postupanju radnika Preduzeća u uslovima štrajka kod poslodavaca Javno komunalno preduzeće “Regionalni centar za upravljanje otpadom “Duboko” Užice.

Nazad na početak

Biografije

Članovi NO su:
– Radosav Jovanović (Užice), predsednik,
– Aleksandar Terzić (Čačak), član, predstavnik Grada Čačka,
– Slobodan Bogosavljević, član, predstavnik zaposlenih.

Radne biografije članova NO:

*RADOSAV JOVANOVIĆ (1955.), predsednik Nadzornog odbora, predstavnik Grada Užica
Na Mašinskom fakultetu u Beogradu stekao zvanje diplomiranog mašinskog inženjera; radio četiri godine u Autokući Raketa kao tehnički direktor, a tokom 35 godina rada u Sinteru bio rukovodilac svih proizvodnih celina i direktor preduzeća; obavljao je funkciju zamenika predsednika Upravnog odbora JKP Duboko Užice; nezaposlen; predsednik MZ Rosulje u Užicu.

*ALEKSANDAR TERZIĆ (1980.), član, predstavnik Grada Čačka
Diplomirao na beogradskom Fakultetu za internacionalni menadžment i stekao zvanje diplomiranog menadžera internacionalnog biznisa; od 1999 – 2007. godine radno iskustvo sticao u porodičnoj firmi “Branter doo” Čačak; odlukom Odbora direktora 2007. godine izabran za direktora Akcionarskog društva za građevinsko-zanatske radove “Stari grad” i na tom radnom mestu je i danas.

*SLOBODAN BOGOSAVLJEVIĆ (1969.), član, predstavnik zaposlenih
Zvanje diplomiranog inženjera za metalurgiju i metalne materijale stekao na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu; radno iskustvo sticao u Užicu, u OŠ “Stari grad” kao nastavnik matematike i u Agroinvest fondu doo; na poslovima Upravnika deponije u JKP Duboko Užice radio od 1. oktobra 2011. do 1. februara 2019. godine, kada je preuzeo radno mesto Menadžera prijema, preuzimanja i transporta otpada.

Direktor preduzeća od 2. marta 2018. godine je mr Momir Milovanović.

Mr MOMIR MILOVANOVIĆ
Rođen je 7. aprila 1966. godine u Orahovici kod Srebrenice, BiH. Na Višoj hemijsko-tehnološkoj školi u Šapcu stekao zvanja inženjera tehnologije za hemijsku tehnologiju i inženjera tehnologije za polimere. Diplomirao na Tehnološkom fakultetu Zvornik Univerziteta u Istočnom Sarajevu i stekao zvanje diplomiranog inženjera tehnologije. Na istom fakultetu magistrirao i stekao zvanje magistra tehničkih nauka.
Od 1995 – 1996. bio je nastavnik hemije, a od 2003-2015. godine nastavnik fizike u OŠ “Jovan Đukanović” Varda, Kosjerić. U Tehničkoj školi Kosjerić od 2004-2015. radio je kao profesor poznavanja robe, komercijalnog poznavanja robe i elektrotehničkih materijala, a od 2015. do dolaska u JKP “Duboko” Užice bio je direktor ove školske ustanove. Poslove glavnog inženjera i tehnologa u procesu proizvodnje pesticida i herbicida u Agro BN Bijeljina obavljao je od 1999-2001. godine. Od 2004-2006. bio je član Opštinskog veća u Kosjeriću, član Upravnog odbora JKP “Duboko” Užice od 2005-2009., a 2007. godine član radne grupe za reviziju projekta za izgradnju Regionalne sanitarne deponije “Duboko” Užice. Od 2012-2014., kao volonter, bio je Savetnik predsednika opštine Kosjerić za oblast zaštite životne sredine, energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije.
Tokom 2013. godine bio je član radne grupe za pisanje novog zakona o upravljanju otpadom pri Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine.
Objavio je više naučnih radova iz oblasti upravljanja otpadom, energetske efikasnosti i zaštite voda.

Izvršni direktor Tehničkog sektora od 2. marta 2018. godine je Nedeljko Milosavljević.

NEDELJKO MILOSAVLJEVIĆ
Rođen je 12. aprila 1955. godine u Gorjanima kod Užica. Završio je Tehničku školu u Užicu, a 1980. godine je diplomirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu i stekao zvanje diplomiranog mašinskog inženjera.
Od 1980-2013. godine radio je u Mašinskom pogonu Valjaonice bakra Sevojno. Najpre je radio na poslovima tehnologa, a od 1984-1988. godine bio je Šef proizvodnje, održavanja i kontrole ovog pogona.
U novembru 1988. godine imenovan je za direktora Mašinskog pogona. Poslove direktora – rukovodioca ove radne celine Valjaonice bakra obavljao je sve do dolaska u JKP “Duboko” Užice.
Vršilac dužnosti direktora JKP “Duboko” Užice bio je od 5. februara 2013. do 19. februara 2014., a direktor od 20. februara 2014. do 1. marta 2018. godine.
Od 2. marta 2018. godine obavlja poslove Izvršnog direktora Tehničkog sektora JKP “Duboko” Užice.

Prethodni direktori preduzeća:

MILOMIR SREDOJEVIĆ

Od osnivanja 2005. do februara 2007. godine Milomir Sredojević bio je direktor našeg preduzeća.
Milomir Sredojević (1952.) je zvanje diplomirani inženjera tehnologije stekao na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Iza njega je dugogodišnje radno iskustvo u privredi, tokom koga je radio kao inženjer u proizvodnji, tehnički direktor i direktor razvoja, a bio je i na čelu JKP “Vodovod” Užice i pribojskog Poliestera. Uspešno se bavio i privatnim preduzetništvom.
Bio je i potpredsednik i zamenik predsednika opštine Užice.

VASO ŠUNJEVARIĆ

Od februara 2007. do septembra 2008. godine Vaso Šunjevarić je obavljao poslove direktora. Bio je i tehnički direktor, glavni i vodeći inženjer, a sada je Inženjer za investicije i projekte.
Vaso Šunjevarić (1959.) zvanje diplomiranog mašinskog inženjera stekao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Radno iskustvo je sticao u prosveti, a kao nastavnik fizike i tehničkog obrazovanja radio je u užičkim osnovnim školama “Nada Matić”, “Dušan Jerković” i “Stari grad”, kao i u Karanu.
U PP Gama AD radio je kao tehnolog – konstruktor, šef tehničke pripreme proizvodnje, upravnik pogona za proizvodnju metalnog i livenog patent zatvarača i rukovodilac proizvodnje metalnih delova.
Bio je i predsednik Upravnog odbora JKP “Bioktoš” Užice.

IVAN ĐOKIĆ

Od septembra 2008. do početka februara 2013. godine Ivan Đokić je bio direktor JKP “Duboko” Užice, a od tada je Vodeći inženjer za međunarodne i regionalne projekte.
Ivan Đokić (1969.) zvanje diplomiranog inženjera metalurgije stekao je na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu.
U Sinter AD Užice bio je inženjer u proizvodnji i šef Sektora tehnologije i konstrukcije Fabrike sinter delova, a radio je poslove razvoja i osvajanja novih proizvoda.
Bio je i vlasnik preduzeća “Ameks”, namenjenog za proizvodnju sinter delova za poljoprivrednu i automobilsku industriju.

Nazad na početak