Основни подаци

Пословно име: Јавно комунално предузеће Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице
Скраћено пословно име: ЈКП Дубоко Ужице
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 20104279
ПИБ: 104384299
Правна форма: Јавно предузеће
Шифра делатности: 3811
Адреса: Ужице, Дубоко бб
Датум оснивања:13.10.2005.

Телефони:
+381 (31) 525 061
+381 (31) 525 062

Текући рачуни Предузећа:
– 325-9500600024917-86 Војвођанска банка ад. Нови Сад
– 160-256157-39 Banca Intesa
– 200-2854960101010-43 Банка Поштанска штедионица ад. Београд

Назад на почетак

Документа

Уговор о оснивању ЈКП Дубоко Ужице

Анекс I Уговора о оснивању ЈКП Дубоко Ужице

Статут ЈКП Дубоко Ужице

Колективни уговор ЈКП Дубоко Ужице

Организационa схемa ЈКП Дубоко Ужице

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Дубоко Ужице за период 2017 – 2021.год.

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Дубоко Ужице за период 2017 – 2027.год.

2019 година

Програм пословања ЈКП Дубоко Ужице за 2019.год.

Прва измена и допуна Програма пословања ЈКП Дубоко Ужице за 2019.год.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП Дубоко Ужице за период од 01.01.2019. до 31.03.2019.год.

2018 година

Програм пословања ЈКП Дубоко Ужице за 2018.год.

Услађивање Оснивачког акта ЈКП “Дубоко” Ужице са Законом о јавним предузећима (сагласност Града Ужица и текст предлога Оснивачког акта)

Одлука о цени одлагања отпада за осниваче од 01.01.2018.

Решење о именовању директора

Решење АПР-а о регистрацији директора предузећа

Решење АПР-а о регистрацији председника УО

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП Дубоко Ужице за период од 01.01.2018. до 31.03.2018.год.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП Дубоко Ужице за период од 01.01.2018. до 30.06.2018.год.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП Дубоко Ужице за период од 01.01.2018. до 30.09.2018.год.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП Дубоко Ужице за период од 01.01.2018. до 31.12.2018.год.

2017 година

Програм пословања ЈКП Дубоко Ужице за 2017.год.

Измене и допуне Програма пословања ЈКП Дубоко Ужице за 2017.год.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП Дубоко Ужице за период од 01.01.2017. до 31.03.2017.год.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП Дубоко Ужице за период од 01.01.2017. до 30.06.2017.год.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП Дубоко Ужице за период од 01.01.2017. до 30.09.2017.год.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП Дубоко Ужице за период од 01.01.2017. до 31.12.2017.год.

Извештај о пословању за 2017.год.

2016 година

Програм пословања ЈКП Дубоко Ужице за 2016.год.

1. квартал 2016.

2. квартал 2016.

3. квартал 2015.

4. квартал 2015.

Извештај о пословању ЈКП Дубоко Ужице за 2016. год.

Извештај ревизије за 2016. год.

2015 година

Програм пословања ЈКП Дубоко Ужице за 2015.год.

Први ребаланс програма пословања за 2015.

Други ребаланс програма пословања за 2015.

1. квартал 2015.

2. квартал 2015.

3. квартал 2015.

4. квартал 2015.

Извештај о пословању ЈКП Дубоко Ужице за 2015. год.

Извештај ревизије за 2015. год.

2014 година

План и програм пословања ЈКП Дубоко Ужице за 2014.год.

1. квартал 2014.

2. квартал 2014.

3. квартал 2014.

4. квартал 2014.

Извештај о пословању ЈКП Дубоко Ужице за 2014. год.

2013 година

План и програм пословања ЈКП Дубоко Ужице за 2013.год.

1. квартал 2013.

2. квартал 2013.

3. квартал 2013.

4. квартал 2013.

Извештај о пословању ЈКП Дубоко Ужице за 2013. год.

2012 година

План и програм пословања ЈКП Дубоко Ужице за 2012.год.

Извештај ревизије за 2012.

Извештај о пословању ЈКП Дубоко Ужице за 2012.год.

2011 година

План и програм пословања ЈКП Дубоко Ужице за 2011.год.

Извештај о пословању ЈКП Дубоко Ужице за 2011.год.

Извештај ревизије за 2011.год.

Одлука и правилник о условима и начину коришћења службених возила ЈКП Регионална санитарна депонија Дубоко Ужице

2010 година

Извештај ДРИ за 2010.год.

Историјат предузећа

Општине Ужице, Бајина Башта, Пожега, Ариље, Чајетина, Косјерић, Лучани и Ивањица су 13.10.2005. године закључили Уговор 10 број 352-55/2005 о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније “Дубоко”, којим су, као оснивачи, регулисали међусобна права и обавезе везане за оснивање, изградњу, финансирање и експлоатацију Регионалне санитарне депоније Дубоко.
Дана 24.10.2005. године пројекту “Регионална санитарна депонија Дубоко” прикључила се, као оснивач, и Општина Чачак, што је правно регулисано у Анексу 1 Уговора 10 број 352-55/2005 о оснивању, изградњи и коришћењу “Регионалне санитарне депоније Дубоко”, који је потписан од стране свих девет оснивача ЈКП “Дубоко” Ужице.
Наведеним правним актом општине су на доста уопштен начин регулисале међусобна права и обавезе у вези оснивања, финансирања рада и изградње и експлоатације “Регионалне санитарне депоније Дубоко”.
На основу оснивачког уговора и одлука Скупштина оснивача, а у складу са чланом 6. Уговора 10, основано је Јавно комунално предузеће “Регионална санитарна депонија Дубоко” са седиштем у Ужицу, које је код Агенције за привредне регистре регистровано решењем БД. 99234/2005, дана 01.12.2005. године.
Управни одбор на 54 седници, одржаној 22.09.2011. године, донео је Одлуку број 54/4 о промени адресе – седишта, које сада гласи: Ужице, Дубоко бб.
Агенција за привредне регистре је одлуком 8884/2010, од 31.08.2010. године, извршила промену шифре претежне делатности која се сада води под бројем: 3811.
Управни одбор је на 62. седници, одржаној 13.09.2012. године, донео Одлуку број 62/9 о промени назива Предузећа “Регионална санитарна депонија Дубоко” у “Регионални центар за управљање отпадом Дубоко”.
Правна форма, седиште, скраћено пословно име Предузећа и структура капитала остали су непромењени.
Предузеће је самостална организациона, економска и пословна целина у којој оснивачи (градови и општине) повезани заједничким интересом, по основу удела капитала у укупном капиталу Предузећа, финансирају рад предузећа и улажу у инвестиције, у следећем процентуалном односу који је утврђен оснивачким уговором:

Р.б. Градови и општине оснивачи Проценат учешћа у финансирању
1 Град Ужице 23.91%
2 Град Чачак 26.88%
3 Општина Ивањица 10.20%
4 Општина Пожега 9.30%
5 Општина Бајина Башта 8.39%
6 Општина Лучани 7.09%
7 Општина Ариље 5.70%
8 Општина Чајетина 4.50%
9 Општина Косјерић 4.03%
Укупно   100%

 

Назад на почетак

Делатност предузећа

ЈКП “Дубоко” Ужице, задужено за изградњу и унапређење регионалног система управљања комуналним отпадом, преузима сав комунални отпад из девет локалних самоуправа, а ради се о првом пројекту у нашој земљи који се, уз подршку Владе Србије и Европске уније, реализује после усвајања националне стратегије управљања комуналним отпадом.
Капацитети овог предузећа омогућавају еколошки поуздано сакупљање, транспорт, третман и депоновање комуналног отпада из Регије Дубоко, која на површини од 5.300 km2 обухвата 335 насеља са 350.000 становника.
Комунална предузећа из градова и општина оснивача и даље обављају своју основну делатност – прикупљање отпада и транспорт до претоварних, односно трансфер станица, изузев ЈКП “Биоктош”, и нису конкуренција ЈКП “Дубоко” Ужице, јер гашењем локалних депонија ово предузеће преузима лидерску улогу у допремању, селекцији и депоновању комуналног отпада.
Са локалним комуналним предузећима развијаће се примарна селекција отпада на месту настанка. Ово је веома важан сегмент, не само за ово предузеће, већ и за развој и унапређење регионалног система управљања комуналним отпадом.
Систем примарне селекције, који директно утиче на ефективност и ефикасност Центра за секундарну селекцију. Примарна и секундарна селекција су у директној зависности у финансијском и организационом смислу.
Осим овога, циљ новог система управљања отпадом је да се комплетна Регија Дубоко покрије систематским и организованим прикупљањем отпада.
Агенција за привредне регистре је одлуком 8884/2010 од 31.08.2010. извршила промену шифре делатности са 90000 на 3821.

На основу чланова 59., 60. и 70. Закона о управљању отпадом и члана 192. Закона о општем јавном поступку, Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине донело је решење о издавању дозволе ЈКП “Дубоко” Ужице за транспорт неопасног отпада (папирна, картонска, пластична и стаклена амбалажа, папир и картон, стакло, биоразградиви кухињски отпад из ресторана, пластика, метали, биодеградабилни отпад, отпад са пијаца, остаци од чишћења улица) на територији Републике Србије.
Ова дозвола уписана је у Јавни регистар издатих дозвола за управљање отпадом под редним бројем 1.045.

Назад на почетак

Органи предузећа

Према члану 6. Уговора о оснивању и члану 15. Статута, органи Предузећа су: Управни одбор, као орган управљања, Надзорни одбор, као орган надзора (престао са радом 25. децембра 2012. године, ступањем на снагу Закона о јавним предузећима) и Директор, као орган пословођења. Управни одбор и директор Предузећа чине управу Предузећа.

Управни одбор
Чланове Управног одбора именују оснивачи.
Састав, избор, односно именовање, надлежност и поступак доношења одлука регулисани су законом, Статутом и Пословником о раду.
Сходно законским прописима, заштита општег интереса, обезбеђена је кроз одредбе Статута којим је утврђена обавезна сагласност скупштина оснивача или преседника скупштина општина оснивача на одређене одлуке Управног одбора.

Директор
Директор предузећа је орган пословодства предузећа чији су послови регулисани Статутом ЈКП “Регионална санитарна депонија Дубоко” (од 5. новембра 2012. године Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко” Ужице):
-представља и заступа Предузеће,
-организује и руководи процесом рада,
-води пословање Предузећа,
-одговара за законитост рада Предузећа,
-предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење,
-предлаже дугорочни исредњорочни план пословен стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење,
-предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за њихово спровођење,
-предлаже финансијске извештаје,
-извршава одлуке Управног, односно Надзорног одбора,
-бира извршне директоре,
-закључује уговоре о раду са извршним директорима у складу са законом,
-доноси акт о систематизацији,
-врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом Предузећа.

 

КООРДИНАЦИОНО ТЕЛО

Градоначелници и председници општина оснивача, од августа 2015. године, међусобно усаглашавање ставова везаних за најважнија питања функционисања Предузећа и реализације активности на обезбеђивању трајне стабилности и продужења рока употребе Регионалне санитарне депоније Дубоко врше у оквиру Координационог тела, као заједничког саветодавног органа.

Назад на почетак

Организациона шема

Унутрашња организација ЈКП Дубоко Ужице уређена је Правилником о организацији и систематизацији послова. Овим Правилником утврђен је број, квалификациона структура, опис послова и стручна оспсобљеност запослених у циљу извршавања задатака из делатности Предузећа утврђених Уговором о оснивању, Статутом и важећим законским прописима.
У складу са наведеним Правилником организована су два сектора.

а) Технички сектор
Технички сектор у свом саставу има четири организациона дела Пријем, селекцију и депоновање отпада, транспорт и одржавање, Праћење и мониторинг, Инвестиције и развој и Трансфер станицу Чачак.
Пријем, селекција и депоновање отпада, транспорт и одржавање је сектор у коме се обавља основна делатност предузећа у најнепосреднијем смислу. Запослени у овом сектору врше пријем отпада на трансфер станицама и на самој локацији депоније. У оквиру техничког сектора врши се координација рада трансфер станица, транспорта као и међуградски транспорт комуналног отпада у регији Дубоко. У центру за селекцију отпада врши се одвајање рециклабилних компоненти из помешаног комуналног отпада, балирање издвојених секундарних сировина, као и транспорт остатка до тела депоније. Депоновање комуналног отпада је посебан функционални део који обезбеђује да се отпад трајно и безбедно депонује по ћелијама тела депоније на детаљно прописан начин. Предвиђени су послови разастирања, сабијања и дневног прекривања отпада инертним материјалом. У оквиру организационог дела Пријем, селекција и депоновање отпада, транспорт и одржавање предвиђени су и послови координације и одржавања возног парка, као и одржавање опреме центра за селекцију и механизације која се користи у раду депоније.
Праћење и мониторинг је организациони део који је веома уско и непосредно везан за оперативни рад депоније и центра за селекцију. Прописи РС у области заштите животне средине налажу низ обавеза и активности у оквиру делатности оператера који управљају депонијом. Предвиђено је свакодневно праћење дефинисаних параметара који указују на квалитет животне средине и мере утицај делатности на животну средину. На основу прописа у овој области обавезно је и организовање приручне лабораторије у оквиру регионалне депоније.
Инвестиције и развој је организациони део који треба да има водећу улогу у II фази изградње регионалне депоније Дубоко и проширењу депоније на другу долинску страну Турског потока. Потреба за проширењем депоније и одлука о проширењу депоније подразумева читав низ мултидисциплинарних сложених активности које обухватају поступке од откупа потребног земљишта до израде главног пројекта за другу страну падине.
Трансфер станица Чачак је прва трансфер станица у оквиру пројекта “Дубоко” и она својим капацитетима омогућава поуздано и еколошки сигурно сакупљање, транспорт, прераду и одлагање комуналног отпада са територије Чачка. Ова станица је и централно место за прикупљање рециклабилних материјала, генерисаних на територији овог града, важан извор сировина за нашу индустрију, а тиме и уштеде енергије.
У оквиру Техничког сектора обављају се сложени, бројни и разноврсни послови. У овој пословној години технички сектор треба да направи прелаз из послова праћења и реализације инвестиције изградње регионалне депоније и система трансфер станица у оперативну делатност због које је основано. Законска регулатива која регулише послове у овом сектору је обимна, усклађена са европским нормама и директивама и захтева сталну активност у смислу праћења, вођења евиденције, и извештавања надлежних државних органа и институција.

б) Економско правни сектор
Економско правни сектор чине Служба економско финансијских послова и Служба правних, кадровских и заједничких послова.
Служба за економско финансијске послове обавља послове везане за праћење промена прихода и расхода Предузећа,учествује у изради Плана и програма пословања, припрема Финансијски план и финансијске извештаје у складу са важећим законским прописима, како годишње тако и за краћи временски период.
Служба за финансијске послове врши обрачун зарада и накнада запослених, води евиденцију наплате потраживања по свим основама, прати остварење прихода и стање обавеза и на тај начин одржава укупну ликвидност предузећа.
Служба правних, кадровских и заједничких послова обавља правне послове, заступање, целокупно правно регулсање свих пословних активности Предузећа. Служба такође врши све протоколарне послове за потребе свих органа Предузећа и административно стручне послове потребне за рад запослених.

Назад на почетак

Правни оквир

Најважнији закони, подзаконски акти и закључени уговори који утичу на рад, пословање, функционисање и делатност ЈКП Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко” Ужице су:
– Закон о јавним предузећима (Сл.гл. РС број 15/16),
– Закон о комуналним делатностима (Сл.гл.РС број 88/11 и 104/16),
– Закон о привредним друштвима (Сл.гл.РС број 125/04, 36/11, 5/15),
– Закон о јавним набавкама (Сл.гл.РС број 124/12, 14/15, 68/15) и пратећи подзаконски акти (Сл.гл.РС 83/15, 86/15),
– Закон о управљању отпадом (Сл.гл.РС број 36/09, 88/10 и 14/16) и пратећи подзаконски акти,
– Закон о заштити животне средине (Сл.гл.РС број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11) и пратећи подзаконски акти,
– Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (Сл.гл.РС број 135/04 и 88/10) и пратећи подзаконски акти,
– Закон о процени утицаја на животну средину (Сл.гл.РС број 135/04 и 36/09) и пратећи подзаконски акти,
– Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Сл.гл. РС број 135/04 и 25/15) и пратећи подзаконски акти,
– Закон о планирању и изградњи (Сл.гл. РС број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12. 132/14 и 145/14) и пратећи подзаконски акти,
– Закон о раду (Сл.гл.РС број 24, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
– Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.гл.РС број 68/15),
– Закон о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава (Сл.гл.РС број 68/15 и 79/15),
– Закон о буџетском систему (Сл.гл. РС број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16),
– Закон о буџету (Сл.гл. РС број 103/15 и 99/16),
– Закон о рачуноводству (Сл.гл. РС број 62/13),
– Закон о ревизији (Сл.гл. РС број 62/13),
– Међународни рачуноводствени стандарди (МРС),
– Међународни стандарди финансијског извештавања (МСФИ),
– Закон о факторингу (Сл.гл. РС број 62/13),
– Закон о акцизама (Сл.гл. РС број 47/13, 4/14, 68/14, 142/14, 4/15, 5/15, 55/15, 103/15, 5/16 и 108/16),
– Закон о порезу на добит правних лица (Сл.гл. РС број 47/13, 108/13, 68/14, 142/14, 91/15 и 112/15),
– Закон о порезу на додату вредност (Сл.гл. РС број 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15, 5/16 и 108/16 ) и подзаконски акти (Сл.гл.РС 86/15),
– Закон о изменама и допунама Закона о порезу на имовину (Сл.гл. РС број 47/13),
– Закон о локалној самоуправи (Сл.гл. РС број 129/07 и 83/14),
– Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање (Сл.гл. РС број 57/14, 68/14, 5/15, 112/15 и 5/16),
– Закон о пореском поступку и пореској администрацији (Сл.гл. РС број 68/14, 105/14, 91/15, 112/15, 15/16 и 108/16),
– Закон о пензијском и инвалидском осигурању (Сл.гл. РС број 75/14 и 142/14),
– Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гл. РС број 116/14),
– Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ( Сл.гл. РС 68/15),
– Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл.гл.РС број 11/10, 75/10 и 63/13),
– Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада (Сл.гл.РС број 54/10, 86/11,15/12,41/13 и 3/14),
– Уредба о одлагању отпада на депоније (Сл.гл.РС број 92/10),
– Уредба о врстама отпада за који се врши термички третман, условима и критеријумима за одређивање локације, техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења за термички третман отпада, поступку након спаљивања (Сл.гл.РС број 102/10) и остали пратећи подзаконски акти,
– Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух (Сл. Гласник РС бр. 71/2010 и 6/2011) и остали пратећи подзаконски акти,
– Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. Гласник РС бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013) и остали пратећи подзаконски акти,
– Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл.гл.РС број 114/08),
– Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола (Сл. гласник РС бр. 108/2008),
– Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних техника за примену стандарда квалитета, као и за одређивање граничних вредности емисија у интегрисаној дозволи (Сл.гл.РС број 84/05),
– Уредба о условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени, мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде (Сл.гл.РС број 13/2010, 54/11, 21/12 и 121/12) и други пратећи подзаконски акти,
– Уредба о утврђивању листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2012. годину (Сл.гл.РС број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12 и 7/14),
– Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл.гл.РС број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15),
– Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл.гл.РС број 27/14),
– Уредба о утврђивању општег речника набавке (Сл.гл.РС број 56/14),
– Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл.гл.РС број 56/10),
– Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање (Сл.гл.РС 95/10 и 88/15),
– Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијања енергије (Сл.гл.РС број 98/10),
– Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода, Сл. Гласник РС, бр. 74/2011),
– Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код управе за трезор (Сл.гл.РС број 113/13, 8/14
и 24/16),
– Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (Сл.гл.РС број 95/14 и 144/14),
– Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица ( СЛ.гл.РС број 20/14),
– Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица (Сл.гл.РС број 30/15),
– Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће, као и друштава капитала и његових зависних друштава (Сл.гл.РС број 36/16),
– Правилник о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ (Сл.гл.РС број 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13 и 66/14),
– Правилник о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза (Сл.гл РС 120/12, 40/15 и 82/15),
– Правилник о пореској пријави за порез по одбитку (Сл.гл.РС број 66/14, 71/2014 и 14/2016),
– Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада (Сл.гл.РС број 81/14),
– Правилник о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима отпада (Сл.гл.РС број 31/15),
– Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем (Сл.гл.РС број 118/13 и 137/14),
– Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених (Сл.гл. Рс 49/15),
– Решење Владе Републике Србије 05 број 465-4077/2015 од 16.04.2015. године о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради проширења Регионалне депоније Дубоко у Ужицу,
– Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије(Сл.гл.РС број 27/15),
– Колективни уговор ЈКП “Дубоко” Ужице,
– Анекс 1 Колективног уговора ЈКП “Дубоко” Ужице,
– Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП “Дубоко” Ужице,
– Уговор о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније “Дубоко” Ужице,
– Уговор о изградњи тела депоније, закључен са компанијом Unieco Италија и припадајући анекси (Анекс 10 од 10.01.2017. године),
– Анекс 3 Уговора о додели бесповратних средстава између Европске банке за обнову и развој и ЈКП “Дубоко” Ужице,
– Consultancy Contract between Public Utility Company Duboko and Civil Engineering “IG” LLC Banja Luka,
– Grant Agreement between PUC Duboko and EBRD as administrator of Grant Funds by SIDA,
– Уговор између ЈКП “Дубоко”, Општине Чачак и ЈКП “Комуналац” Чачак из марта 2008. године,
– Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Града Чачка, ЈКП “Дубоко” Ужице и ЈКП “Комуналац” Чачак,
– Споразум о начину и динамици измирења обавеза између ЈКП “Дубоко” Ужице и ЈКП “Комуналац” Чачак,
– Уговор о о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Града Ужица, ЈКП “Дубоко” Ужице и ЈКП “Биоктош” Ужице,
– Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Пожега, ЈКП “Дубоко” Ужице и ЈКП “Наш дом” Пожега,
– Уговор о пружању комуналних услуга између ЈКП “Дубоко” Ужице и ЈКП “Наш дом” Пожега,
– Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног и комерцијалног отпада између Општине Ивањица, ЈКП “Дубоко” Ужице и ЈКП “Комунално” Ивањица,
– Споразум између ЈКП “Дубоко” Ужице и Општине Ивањица о начину и динамици измирења обавеза,
– Анекс 1 Споразума између ЈКП “Дубоко” Ужице и Општине Ивањица о начину и динамици измирења обавеза,
– Меморандум о разумевању за пројекат за ограђивање старе депоније Грбавчица, Ивањица између ИМГ, Општине Ивањица и ЈКП “Дубоко” Ужице,
– Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Чајетина, ЈКП “Дубоко” Ужице и КЈП “Златибор” Златибор,
– Споразум о начину и динамици измирења обавеза између ЈКП “Дубоко” Ужице и КЈП “Златибор” Златибор,
– Уговор о транспорту и одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Косјерић, ЈКП “Дубоко” Ужице и КЈП “Елан” Косјерић,
– Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Бајина Башта, ЈКП “Дубоко” Ужице и ЈКП “12. Септембар” Бајина Башта,
– Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног и комерцијалног отпада између Општине Лучани, ЈКП “Дубоко” Ужице и ЈКП “Комуналац” Лучани,
– Анекс 1 Уговора о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног и комерцијалног отпада између Општине Лучани, ЈКП “Дубоко” Ужице и ЈКП “Комуналац” Лучани,
– – Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног и комерцијалног отпада између Општине Ариље, ЈКП “Дубоко” Ужице и ЈКП “Зелен” Ариље,
– Уговор о систему обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада са ЈП “Стан” Ужице,
– Уговор о закупу између Града Ужице и ЈКП “Дубоко” Ужице,
– Уговор о суфинансирању пројекта “Радови на изградњи санитарне депоније – санација клизишта и изградња административне зграде” између Фонда за заштиту животне средине и ЈКП “Дубоко” Ужице из новембра 2010. године.
– Уговор о закупу између Општине Косјерић и ЈКП “Дубоко” Ужице,
– Уговор о закупу између Општине Пожега и ЈКП “Дубоко” Ужице,
– Уговор о закупу између Општине Чајетина и ЈКП “Дубоко” Ужице,
– Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. године (Сл.гл.РС број 29/10),
– Статут ЈКП “Регионална санитарна депонија Дубоко” Ужице,
– Споразум о реализацији Уговора о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније “Дубоко” између Града Ужица и Града Чачка из септембра 2008. године,
– Споразум о реализацији члана III одељак 3.01 5 Уговора о међуопштинској подршци и Акта о подређености, између Европске банке за обнову и развој, оснивача ЈКП “Дубоко” Ужице и ЈКП “Дубоко” Ужице из априла 2013. године,
– Одлука Градског већа Ужица број 352/327/16 од 02.12.2016. године,
– Акт о безбедности и здрављу на раду,
– Правилник о условима и начину коришћења службених возила ЈКП Регионална санитарна депонија Дубоко Ужице,
– Правилник о канцеларијском и архивском пословању,
– Правилник о трошковима репрезентације,
– Правилник о додели и употреби службених мобилних телефона и бројева,
– Правилник о организацији и систематизацији послова,
– Одлука о забрани пушења у радном простору ЈКП “Дубоко” Ужице,
– Обавештење о забрани вршења злостављања и правима и обавезама и одговорностима запослених и послодавца у вези за забраном вршења злостављања,
– Правилник о безбедности и здрављу на раду,
– Правилник о интерном финансијском управљању и контроли у ЈКП „Дубоко“ Ужице,
– Правилник о интерној ревизији у ЈКП „Дубоко“ Ужице,
– Норматив о количини расхода (кало, растур, квар и лом), на који се не плаћа порез на додату вредност,
– Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке,
– Правилник о поступању радника Предузећа у условима штрајка код послодаваца Јавно комунално предузеће “Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко” Ужице.

Назад на почетак

Биографије

Чланови УО су:
– Марина Ћиримановић (Чачак), председница,
– Радосав Јовановић (Ужице), заменик председника,
– Милош Веланац (Лучани),
– Јован Милић (Бајина Башта),
– Марко Главинић (Ивањица),
– Милан Ненадић (Ариље),
– Срђан Пантовић (Чајетина),
– Младен Илић (Пожега)

Радне биографије чланова УО:
МАРИНА ЋИРИМАНОВИЋ (1967.), председница Управног одбора, представница Града Чачка
На Високој школи за пословну економију и предузетништво у Београду стекла звање економисте академских студија, а на Београдској пословној школи Универзитета у Београду стекла звање економисте, смер спољне трговине; поседује вишегодишње искуство менаџера продаје и набавке, као и руководиоца службе увоз-извоз у више фирми; приватни предузетник, сада је власник Агенције за консалтинг TOP PACK

РАДОСАВ ЈОВАНОВИЋ (1955.), заменик председника Управног одбора, представник Града Ужица
На Машинском факултету у Београду стекао звање дипломираног машинског инжењера; радио четири године у Аутокући Ракета као технички директор, а током 35 година рада у Синтеру био руководилац свих производних целина и директор предузећа незапослен; председник МЗ Росуље у Ужицу

МАРКО ГЛАВИНИЋ (1956.), представник Општине Ивањица
Звање дипломираног политиколога стекао на Факултету политичких наука у Београду; од 1983-1989. уређивао фабрички лист у ивањичком ШПИК-у, а од 1989. је председник Већа Савеза самосталних синдиката Општине Ивањица

МЛАДЕН ИЛИЋ (1953.), представник Општине Пожега
На Грађевинском факултету у Сарајеву стекао звање дипломираног грађевинског инжењера; има више од 35 година искуства у струци у предузећима широм бивше Југославије, запослен у предузећу “Мајстор Ужице”

ЈОВАН МИЛИЋ (1983.), представник Општине Бајина Башта
Звање дипломираног инжењера пољопривреде стекао на Пољопривредном факултету у Земуну; запослен у Канцеларији за локални економски развој Општинске управе

МИЛОШ ВЕЛАНАЦ (1953.), представник Општине Лучани
Звање дипломираног машинског инжењера и магистра машинства стекао на Машинском факултету у Београду; током 27 година рада у Хемијској индустрији „Милан Благојевић – Наменска“ Лучани радио као Самостални инжењер у развоју, Водећи инжењер у развоју, Руководилац сектора „Истраживање, развој и инжењеринг“ и Технички директор; у Општинској управи Лучани био Менаџер општине и Помоћник председника за развој и инвестиције, а сада је шеф Одељења за привреду и локални економски развој

МИЛАН НЕНАДИЋ (1978.), представник Општине Ариље
Звање машинског инжењера (први степен) стекао на Машинском факултету у Београду; радио као менаџер продаје, регионални менаџер продаје, комерцијалиста на терену и инжењер продаје у више фирми; током 2016. и 2017. у Општинској управи Ариље био ангажован на пословима озакоњења објеката на територији општине и као испомоћ у раду грађевинског инспектора, а сада је представник продаје Пештана ДОО Аранђеловац; био члан и председник Управног одбора Дечјег вртића Ариље и члан Управног одбора Задруге студената у Београду

СРЂАН ПАНТОВИЋ (1969.), представник Општине Чајетина
Звање дипломираног инжењера машинства стекао на Машинском факултету у Крагујевцу; од 2014. године када је именован за директора КЈП Златибор Чајетина био је приватни предузетник;

Директор предузећа од 2. марта 2018. године је мр Момир Миловановић.

Мр МОМИР МИЛОВАНОВИЋ
Рођен је 7. априла 1966. године у Ораховици код Сребренице, БиХ. На Вишој хемијско-технолошкој школи у Шапцу стекао звања инжењера технологије за хемијску технологију и инжењера технологије за полимере. Дипломирао на Технолошком факултету Зворник Универзитета у Источном Сарајеву и стекао звање дипломираног инжењера технологије. На истом факултету магистрирао и стекао звање магистра техничких наука.
Од 1995 – 1996. био je наставник хемије, а од 2003-2015. године наставник физике у ОШ “Јован Ђукановић” Варда, Косјерић. У Техничкој школи Косјерић од 2004-2015. радио je као професор познавања робе, комерцијалног познавања робе и електротехничких материјала, а од 2015. до доласка у ЈКП “Дубоко” Ужице био је директор ове школске установе. Послове главног инжењера и технолога у процесу производње пестицида и хербицида у Агро БН Бијељина обављао je од 1999-2001. године. Од 2004-2006. био je члан Општинског већа у Косјерићу, члан Управног одбора ЈКП “Дубоко” Ужице од 2005-2009., а 2007. године члан радне групе за ревизију пројекта за изградњу Регионалне санитарне депоније “Дубоко” Ужице. Од 2012-2014., као волонтер, био је Саветник председника општине Косјерић за област заштите животне средине, енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије.
Током 2013. године био је члан радне групе за писање новог закона о управљању отпадом при Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Објавио је више научних радова из области управљања отпадом, енергетске ефикасности и заштите вода.

Извршни директор Техничког сектора од 2. марта 2018. године је Недељко Милосављевић.

НЕДЕЉКО МИЛОСАВЉЕВИЋ
Рођен је 12. априла 1955. године у Горјанима код Ужица. Завршио је Техничку школу у Ужицу, а 1980. године је дипломирао на Машинском факултету у Београду и стекао звање дипломираног машинског инжењера.
Од 1980-2013. године радио je у Машинском погону Ваљаонице бакра Севојно. Најпре је радио на пословима технолога, а од 1984-1988. године био је Шеф производње, одржавања и контроле овог погона.
У новембру 1988. године именован је за директора Машинског погона. Послове директора – руководиоца ове радне целине Ваљаонице бакра обављао је све до доласка у ЈКП “Дубоко” Ужице.
Вршилац дужности директора ЈКП “Дубоко” Ужице био је од 5. фебруара 2013. до 19. фебруара 2014., а директор од 20. фебруара 2014. до 1. марта 2018. године.
Од 2. марта 2018. године обавља послове Извршног директора Техничког сектора ЈКП “Дубоко” Ужице.

Претходни директори предузећа:

МИЛОМИР СРЕДОЈЕВИЋ

Од оснивања 2005. до фебруара 2007. године Миломир Средојевић био је директор нашег предузећа.
Миломир Средојевић (1952.) је звање дипломирани инжењера технологије стекао на Технолошко-металуршком факултету у Београду. Иза њега је дугогодишње радно искуство у привреди, током кога је радио као инжењер у производњи, технички директор и директор развоја, а био је и на челу ЈКП “Водовод” Ужице и прибојског Полиестера. Успешно се бавио и приватним предузетништвом.
Био је и потпредседник и заменик председника општине Ужице.

ВАСО ШУЊЕВАРИЋ

Од фебруара 2007. до септембра 2008. године Васо Шуњеварић је обављао послове директора. Био је и технички директор, главни и водећи инжењер, а сада је Инжењер за инвестиције и пројекте.
Васо Шуњеварић (1959.) звање дипломираног машинског инжењера стекао је на Машинском факултету у Београду. Радно искуство је стицао у просвети, а као наставник физике и техничког образовања радио је у ужичким основним школама “Нада Матић”, “Душан Јерковић” и “Стари град”, као и у Карану.
У ПП Гама АД радио је као технолог – конструктор, шеф техничке припреме производње, управник погона за производњу металног и ливеног патент затварача и руководилац производње металних делова.
Био је и председник Управног одбора ЈКП “Биоктош” Ужице.

ИВАН ЂОКИЋ

Од септембра 2008. до почетка фебруара 2013. године Иван Ђокић је био директор ЈКП “Дубоко” Ужице, а од тада је Водећи инжењер за међународне и регионалне пројекте.
Иван Ђокић (1969.) звање дипломираног инжењера металургије стекао је на Технолошко-металуршком факултету у Београду.
У Синтер АД Ужице био је инжењер у производњи и шеф Сектора технологије и конструкције Фабрике синтер делова, а радио је послове развоја и освајања нових производа.
Био је и власник предузећа “Амекс”, намењеног за производњу синтер делова за пољопривредну и аутомобилску индустрију.

Назад на почетак