ЈНМВ 05/2018 Услуге вршења мониторинга за ЈКП“Дубоко“ Ужице

 

 

 

 

 

Назив набавке: ЈНМВ 05/2018 Услуге вршења мониторинга за ЈКП“Дубоко“ Ужице у 4 партије:
Партија 1: Mониторинг површинских, подземних и отпадних вода,
Партија 2: Мониторинг емисије депонијских гасова из биотрнова,
Партија 3: Мониторинг емисије загађујућих материја из котларнице, мониторинг педолошких и геолошких карактеристика и мониторинг буке
Партија 4: Мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха.

Ознака из општег речника речника набавке: 90731400 – Услуге мониторинга или мерења загађења ваздуха; 90732000- Услуге у вези са загађањем земљишта; 90733000 – Услуге у вези са загађањем воде
Датум објављивања: 02.02.2018. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору