ЈНМВ 03/2019 “Услуге вршења мониторинга за ЈКП“Дубоко“ Ужице у 4 партије”

Назив набавке: ЈНМВ 03/2019 Услуге вршења мониторинга за ЈКП“Дубоко“ Ужице у 4 партије:
Партија 1: Mониторинг површинских, подземних и отпадних вода, НРК у отпадним водама седмично,
Партија 2: Мониторинг емисије депонијских гасова из биотрнова,
Партија 3: Мониторинг емисије загађујућих материја из котларнице, мониторинг педолошких и геолошких карактеристика и мониторинг буке,
Партија 4: Мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха.
Ознака из општег речника речника набавке: 90731400 – Услуге мониторинга или мерења загађења ваздуха; 90732000- Услуге у вези са загађањем земљишта; 90733000 – Услуге у вези са загађањем воде
Датум објављивања: 06.02.2019. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору