ЈНМВ 06/2017 Услуге вршења мониторинга за ЈКП“Дубоко“ Ужице у 2 партије

Назив набавке: ЈНMВ 062017 Услуге вршења мониторинга за ЈКП“Дубоко“ Ужице у 2 партије:
Партија 1: Mониторинг површинских, подземних, отпадних вода, мониторинг емисије гасова из котларнице, квалитета амбијенталног ваздуха, мониторинг земљишта, буке на годишњем нивоу и израда годишњег извештаја о стању животне средине на депонији.
Партија 2: Мониторинг емисије депонијских гасова из биотрнова.
Ознака из општег речника речника набавке: 90731400 – Услуге мониторинга или мерења загађења ваздуха; 90732000- Услуге у вези са загађањем земљишта; 90733000 – Услуге у вези са загађањем воде;

Датум објављивања: 02.02.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору