ЈНВВ 14/2020 Гуме

Назив набавке: ЈНВВ 14/2020 Гуме „Гуме за возила“
Ознака из општег речника речника набавке: 34350000 – гуме за тешка и лака возила

Датум објављивања: 11.11.2020.

Упутство понуђачима како да саставе понуду

Критеријуми за доделу уговора

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутством

Модел уговора

Образац структуре цене

Техничка спецификација

Трошкови припреме понуде

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору