ЈНВВ 11/2020 Резервни делови у центру за селекцију у 5 партија

Назив набавке: ЈНВВ Резервни делови у центру за селекцију у 5 партија:
Партија 1 – Ваљци
Партија 2 – Резервни делови за рото сито КОМPТЕСН
Партија 3 – Редуктори
Партија 4 – Резервни делови за цепач кеса МАТТНIESSEN
Партија 5 – Резервни делови за пресу Рико-екос S-60 KV
Ознака из општег речника речника набавке:
Датум објављивања:

Jавни позив

Упутство понуђачима како да саставе понуду

Критеријуми за доделу уговора

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутством

Модел уговора

Образац структуре цене

Техничка спецификација

Трошкови припреме понуде

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора ПАРТИЈА 1

Одлука о додели уговора ПАРТИЈА 2

Одлука о додели уговора ПАРТИЈА 3

Одлука о додели уговора ПАРТИЈА 4

Одлука о додели уговора ПАРТИЈА 5

Обавештење о закљученом уговору