JNMV 24/2019 “Nabavka guma za vozni park”

26

Naziv nabavke: JNMV 24/2019 Nabavka guma za vozni park
Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: 34351100 – Gume za automobile; 34352100 – Gume za kamione
Datum objavljivanja: 01.11.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Produžetak roka za podnošenje ponude

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava