ЈНВВ 07/2020 Набавка личних заштитних средстава

Назив набавке: ЈНВВ 07/2020 Гуме Набавка личних заштитних средстава
Ознака из општег речника речника набавке: 18110000 – Радна одећа, 18143000 – Заштитна опрема
Датум објављивања: 25.09.2020.

Jавни позив

Упутство понуђачима како да саставе понуду

Критеријуми за доделу уговора

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутством

Модел уговора

Образац структуре цене

Техничка спецификација

Трошкови припреме понуде

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору