ЈНВВ 06/2020 Резервни делови за возни парк у 15 партија

Назив набавке: ЈНВВ 06/2020 Гуме „Резервни делови за возни парк :
Партија 1 Резeрвни делови камион Mercedes
Партија 2 Резервни делови камиони Iveco
Партија 3 Резервни делови камион ФАП
Партија 4 Резервни делови путнички аутомбили
Партија 5 Резервни делови утоваривач VOLVO
Партија 6 Резервни делови трактор Белорус
Партија 7 Резервни делови механичка лопата BOB CAT
Партија 8 Резeрвни делови виљушкари CESAB DRAGO
Партија 9 Резервни делови приколице камионске
Партија 10 Резервни делови приколица тракторска
Партија 11 Резервни делови компактор BOMAG
Партија 12 Резервни делови булдозер SHANTUI SD13
Партија 13 Резервни делови комбинована грађевинска машина JCB
Партија 14 Хидрауличниразводници,вентили,пумпе, клипови, филтери
Партија 15 Акумулатори
Ознака из општег речника речника набавке: 34330000- Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле
Датум објављивања: 26.08.2020.

Jавни позив

Упутство понуђачима како да саставе понуду

Критеријуми за доделу уговора

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутством

Модел уговора

Образац структуре цене

Техничка спецификација

Трошкови припреме понуде

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору