Одржане едукације запослених у комуналним предузећима у Ужицу и Тузли

638

Пројектом “Предграђа рециклирају – Успостављање система управљања отпадом у приградским насељима Ужица и Тузле, SUBREC” 5.000 домаћинстава у предграђима ових градова ће почети са раздвајањем отпада на две фракције: рециклабилни (суви) отпад и отпад који се не рециклира (мокри отпад). Да би овакав начин примарне селекције отпада правилно и квалитетно заживeо, велику улогу имаће и комунална предузећа, и то запослени који су директно укључени у комуникацију с грађанима, прикупљање и транспорт комуналног отпада и запослени који раде у постројењу за селекцију комуналног отпада, пресовању рециклабилних сировина и припреми за даљи транспорт. Због тога је веома важна едукација запослених у комуналним предузећима који ће се оспособити за квалитетније опслуживање новоуспостављеног система примарне селекције отпада и који ће током свог рада своје знање преносити становништву.
Зато је почетком октобра 2019. одржан 1. циклус тренинга за 64 запослена три јавна комунална предузећа: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко“ Ужице, ЈКП “Биоктош“ Ужице и ЈКП “Комуналац“ Тузла.
Након презентација и дискусије са запосленима, дошло се до закључака:
-Да су активности у оквиру пројекта “SUBREC“ веома значајне за одрживо управљање отпадом и да је због тога веома важно да све укључене институције имају веома озбиљан приступ у свим планираним активностима;
-Да је увођење примарне селекције отпада за 5.000 домаћинстава у Ужицу и Тузли, где ће се поделити 10.000 канти за рециклабилни и нерециклабилни отпад, 600 компостера и поставити 40 контејнера за стакло, бити веома захтеван посао и велики изазов за запослене ЈКП, али да су они одлучни и да ће уложити све напоре да се овај процес успешно заврши. Запослени су истакли да очекују потешкоће на терену везане за место са којег ће преузимати канте и одвоз у зимском периоду, али да ће они заједно са менаџментом изналазити могућности да реше проблеме;
-Да је веома важно да током реализације пројекта особе задужене за едукацију буду континуирано у контакту са запосленима ових ЈКП, јер им они могу указати на шта да се фокусирају током едукације грађана. Особе које раде на одвозу рециклабилног отпада едукаторима могу дати информацију који објекти су приоритет приликом обиласка домаћинстава “од врата до врата”.
Да овај пројекат има велики значај за успостављање правилног начина управљања отпадом према важећој легислативи и ЕУ прописима потврђује и присуство градоначелника Града Ужице на тренингу у Ужицу. Такође и присуство директора ЈПК Дубоко из Ужица на тренингу у Тузли је имало велики значај за умрежавање и преношење искуства између запослених у ова два града. Градови Тузла и Ужице пружају пуну подршку овом пројекту.
Тренинг је одржан у оквиру Пројекта којег кофинансира Европска унија кроз Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014 – 2020, у оквиру инструмента претприступне помоћи (IPA II). Тело за уговарање овог пројекта је Министарство финансија Републике Србије, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (CFCU).

Тим за едукацију