Oglas o javnom konkursu za imenovanje direktora JKP Duboko Užice

482

„Na osnovu odluke Upravnog odbora broj 113/4 od 26.12.2017. godine, Javno komunalno preduzeće Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko Užice u Službenom Glasniku Republike Srbije broj 2/2018 od 05.01.2018. godine objavilo je

Oglas o javnom konkursu za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko Užice

PODACI O JAVNOM PREDUZEĆU

Javno komunalno preduzeće Regionalni centar za upravljanje otpadom “Duboko“ Užice, Duboko bb, Užice

POSLOVI JAVNOG PREDUZEĆA

Javno komunalno preduzeće Regionalni centar za upravljanje otpadom “Duboko“ Užice je osnovano radi obezbeđivanja trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa, kao i redovnog zadovoljavanja potreba korisnika proizvoda i usluga, a posebno u delu finansiranja, izgradnje, eksploatacije i održavanja regionalne sanitarne deponije komunalnog otpada i postrojenja za izdavanje i selekciju sekundarnih sirovina iz komunalnog otpada, pripadajućih objekata potrebnih za njeno funkcionisanje i rad na lokaciji “Duboko” Užice.

MESTO RADA

Užice, Duboko bb.

STRUČNA OSPOSOBLJENOST, ZNANJA I VEŠTINE KOJE SE OCENJUJU U IZBORNOM POSTUPKU

Za direktora može biti imenovano lice koje, pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u JKP „Duboko“ Užice, ispunjava i sledeće posebne uslove:
1) da je punoletno i poslovno sposobno;
2) da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama, odnosno završen građevinski, tehnološki, mašinski, arhitektonski, pravni ili ekonomski fakultet;
3) da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz tačke 2 ove odluke;
4) da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća;
5) da poznaje oblast korporativnog upravljanja;
6) da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova;
7) da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;
8) da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
9) da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:
1) obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;
2) obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;
3) obavezno lečenje narkomana;
4) obavezno lečenje alkoholičara;
5) zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

OCENJIVANJE U IZBORNOM POSTUPKU

Stručna osposobljenost, znanja i veštine kandidata za imenovanje direktora javnog preduzeća ocenjuju se uvidom u podatke iz prijave i dokaze podnete uz prijavu na javni konkurs, pisanom i usmenom proverom kandidata, a u skladu sa Uredbom o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća (“Službeni glasnik RS“ broj 65/16).

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u “Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 2/2018 od 05.01.2018. godine i ističe 05.02.2018. godine.

ADRESA NA KOJU SE PODNOSE PRIJAVE

Prijave se podnose na adresu:
JKP “Duboko” Užice, Užice, Duboko bb.
Prijave se podnose u zatvorenom kovertu sa naznakom “Za javni konkurs – za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća Regionalni centar za upravljanje otpadom “Duboko“ Užice” i predaju se putem pošte ili neposredno u pisarnici JKP “Duboko” Užice.

PRIJAVA

Prijava za javni konkurs sadrži:
Ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, kontakt podatke, podatke o obrazovanju, podatke o radnom iskustvu sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio, podatke o stručnom usavršavanju, podatke o posebnim oblicima znanja i svojeručni potpis kandidata.

DOKAZI KOJI SE PRILAŽU UZ PRIJAVU

–Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 meseci);
–Diploma o stečenom visokom obrazovanju;
–Isprave kojima se dokazuje radno iskustvo (potvrda izdata od strane poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat zaposlen ili je bio zaposlen. Potvrda mora sadržati podatke o vremenskom periodu u kome je kandidat radio i na kojim poslovima ili kopija radne knjižice ukoliko je preduzeće likvidirano);
–Overena izjava kod nadležnog organa da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;
– Uverenje od nadležnog organa da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci (Ministarstvo unutrašnjih poslova);
–Uverenje od nadležnog suda da mu nisu izrečene mere bezbednosti: obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi; obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi; obavezno lečenje narkomana; obavezno lečenje alkoholičara i zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti;
Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod nadležnog organa.
Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, Komisija će odbaciti zaključkom protiv koga nije dopuštena posebna žalba.
Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Vlastimir Veljović.
Kontakt telefon 031/525-061″.