Оглас о јавном конкурсу за именовање директора ЈКП Дубоко Ужице

1778

„На основу одлуке Управног одбора број 113/4 од 26.12.2017. године, Јавно комунално предузеће Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице у Службеном Гласнику Републике Србије број 2/2018 од 05.01.2018. године објавило је

Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно комунално предузеће Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко“ Ужице, Дубоко бб, Ужице

ПОСЛОВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно комунално предузеће Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко“ Ужице је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, а посебно у делу финансирања, изградње, експлоатације и одржавања регионалне санитарне депоније комуналног отпада и постројења за издавање и селекцију секундарних сировина из комуналног отпада, припадајућих објеката потребних за њено функционисање и рад на локацији “Дубоко” Ужице.

МЕСТО РАДА

Ужице, Дубоко бб.

СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ КОЈЕ СЕ ОЦЕЊУЈУ У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ

За директора може бити именовано лице које, поред општих услова прописаних Законом о раду и Правилником о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Дубоко“ Ужице, испуњава и следеће посебне услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама, односно завршен грађевински, технолошки, машински, архитектонски, правни или економски факултет;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2 ове одлуке;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
3) обавезно лечење наркомана;
4) обавезно лечење алкохоличара;
5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

ОЦЕЊИВАЊЕ У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање директора јавног предузећа оцењују се увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером кандидата, а у складу са Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа (“Службени гласник РС“ број 65/16).

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у “Службеном гласнику Републике Србије“ број 2/2018 од 05.01.2018. године и истиче 05.02.2018. године.

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ

Пријаве се подносе на адресу:
ЈКП “Дубоко” Ужице, Ужице, Дубоко бб.
Пријаве се подносе у затвореном коверту са назнаком “За јавни конкурс – за избор директора Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко“ Ужице” и предају се путем поште или непосредно у писарници ЈКП “Дубоко” Ужице.

ПРИЈАВА

Пријава за јавни конкурс садржи:
Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт податке, податке о образовању, податке о радном искуству са кратким описом послова на којима је кандидат радио, податке о стручном усавршавању, податке о посебним облицима знања и својеручни потпис кандидата.

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ

–Извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци);
–Диплома о стеченом високом образовању;
–Исправе којима се доказује радно искуство (потврда издата од стране послодавца или послодаваца код којих је кандидат запослен или је био запослен. Потврда мора садржати податке о временском периоду у коме је кандидат радио и на којим пословима или копија радне књижице уколико је предузеће ликвидирано);
–Оверена изјава код надлежног органа да није члан органа политичке странке, односно да му је oдређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
– Уверење од надлежног органа да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци (Министарство унутрашњих послова);
–Уверење од надлежног суда да му нису изречене мере безбедности: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; обавезно психијатријско лечење на слободи; обавезно лечење наркомана; обавезно лечење алкохоличара и забрана вршења позива, делатности и дужности;
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.
Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, Комисија ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Властимир Вељовић.
Контакт телефон 031/525-061″.