SUBREC- Нови заједнички пројекат Ужица и Тузле у области управљања комуналним отпадом

761

Пет година након првобитне сарадње у области управљања комуналним отпадом, градови Ужице и Тузла поново крећу са имплементацијом заједничког пројекта који ће успоставити систем примарне селекције отпада у 5.000 домаћинстава у својим приградским насељима.
Од јула ове године кренуо је са реализацијом осамнаестомесечни пројекат: “Предграђа рециклирају – Успостављање система управљања отпадом у приградским насељима Ужица и Тузле“- SUBREC, који партнерски спроводе ЈКП “Регионални центар за управљање отпадом Дубоко” и ЈКП “Биоктош” из Ужица, ЈКП “Комуналац” и Центар за екологију и енергију из Тузле. Пројекат кофинансира Европска унија кроз Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014 – 2020, у оквиру финансијског Инструмента претприступне помоћи (IPAII).
Пројектом је предвиђено да се путем едукације и медијске кампање обухвати сво становништво два града, док је за 5.000 домаћинстава из приградских насеља Ужица и Тузле планирана набавка 10.000 наменских канти за рециклабилни и биоразградиви отпад, 600 компостера за прикупљање органског отпада из домаћинстава и 40 контејнера за прикупљање амбалажног стакла.
Да би процес правилног управљања отпадом био успешан, веома је важна едукација становништва која ће се вршити путем организовања бројних инфо-скупова у месним заједницама, индивидуалном комуникацијом током поделе канти и компостера, теренском едукацијом “од врата до врата“, поделом промотивних материјала и континуираним мониторингом. Због успешности и одрживости новог система управљања отпадом важан је и правилан рад комуналних предузећа. Едукацијом радника који су директно укључени у рад с отпадом, набавком специјалних камиона, пресе за балирање секундарних сировина, увођењем редовног одвоза рециклабилног отпада и његовог даљег третмана, допринеће се остварењу резултата пројекта. Реализацијом пројекта подићи ће се ниво квалитета живљења локалног становништва, продужиће се век трајања депонија, унапредиће се конкурентност тржишта секундарних сировина и створиће се услови за испуњење обавеза две земље у процесу придруживања Европској унији, када је реч о заштити животне средине.
У уторак, 6. августа, у сали Драмар Центра Тузла реализован је 1. састанак Заједничког пројектног тима, на којем су разматрани технички аспекти пројекта, планиране едукативно-промотивне активности и финансијско-административне процедуре. На састанку је потписан Споразум о партнерству између четири партнерске организације, као и појединачни уговори о пословној сарадњи између водећег и осталих партнера на пројекту.