SUBREC- Novi zajednički projekat Užica i Tuzle u oblasti upravljanja komunalnim otpadom

122

Pet godina nakon prvobitne saradnje u oblasti upravljanja komunalnim otpadom, gradovi Užice i Tuzla ponovo kreću sa implementacijom zajedničkog projekta koji će uspostaviti sistem primarne selekcije otpada u 5.000 domaćinstava u svojim prigradskim naseljima.
Od jula ove godine krenuo je sa realizacijom osamnaestomesečni projekat: “Predgrađa recikliraju – Uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u prigradskim naseljima Užica i Tuzle“- SUBREC, koji partnerski sprovode JKP “Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko” i JKP “Bioktoš” iz Užica, JKP “Komunalac” i Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle. Projekat kofinansira Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 – 2020, u okviru finansijskog Instrumenta pretpristupne pomoći (IPAII).
Projektom je predviđeno da se putem edukacije i medijske kampanje obuhvati svo stanovništvo dva grada, dok je za 5.000 domaćinstava iz prigradskih naselja Užica i Tuzle planirana nabavka 10.000 namenskih kanti za reciklabilni i biorazgradivi otpad, 600 kompostera za prikupljanje organskog otpada iz domaćinstava i 40 kontejnera za prikupljanje ambalažnog stakla.
Da bi proces pravilnog upravljanja otpadom bio uspešan, veoma je važna edukacija stanovništva koja će se vršiti putem organizovanja brojnih info-skupova u mesnim zajednicama, individualnom komunikacijom tokom podele kanti i kompostera, terenskom edukacijom “od vrata do vrata“, podelom promotivnih materijala i kontinuiranim monitoringom. Zbog uspešnosti i održivosti novog sistema upravljanja otpadom važan je i pravilan rad komunalnih preduzeća. Edukacijom radnika koji su direktno uključeni u rad s otpadom, nabavkom specijalnih kamiona, prese za baliranje sekundarnih sirovina, uvođenjem redovnog odvoza reciklabilnog otpada i njegovog daljeg tretmana, doprineće se ostvarenju rezultata projekta. Realizacijom projekta podići će se nivo kvaliteta življenja lokalnog stanovništva, produžiće se vek trajanja deponija, unaprediće se konkurentnost tržišta sekundarnih sirovina i stvoriće se uslovi za ispunjenje obaveza dve zemlje u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, kada je reč o zaštiti životne sredine.
U utorak, 6. avgusta, u sali Dramar Centra Tuzla realizovan je 1. sastanak Zajedničkog projektnog tima, na kojem su razmatrani tehnički aspekti projekta, planirane edukativno-promotivne aktivnosti i finansijsko-administrativne procedure. Na sastanku je potpisan Sporazum o partnerstvu između četiri partnerske organizacije, kao i pojedinačni ugovori o poslovnoj saradnji između vodećeg i ostalih partnera na projektu.