Променити досадашњи начин примарне селекције

1601

МР МОМИР МИЛОВАНОВИЋ, ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ЈКП “ДУБОКО” УЖИЦЕ

*Интервју објављен у ужичком недељнику “Вести”, 16.11.2018. године

Ако од некога тражите да отпад селектује онда му то морате и омогућити- истакао је директор Миловановић наводећи да и привредним субјектима треба обезбедити контејнере како не би користили оне који су намењени грађанима

Шта је обележило рад ЈКП “Дубоко” у 2018. години?
Од најзначајних послова у овој години издвајамо систем за раздвајање процедних депонијских вода од других вода које се генеришу на платоу депоније (вода од прања платоа, од прања контејнера, прања камиона, прања центра за селекцију и фекалне канализације. Раздвојили смо их и урадили сепаратор уља и лаких течности и биолошки пречистач који је у септембру пуштен у рад. Укупна вредност инвестиције је око 3,6 милиона динара, за сепаратор уља и лаких течности издвојено је 819.000,00 динара, за биолошки пречистач отпадних вода 726.000,00 динара, радови на уградњи износили су 1.750.000,00 динара и надзор 147.000,00 динара. На основу резултата које сада пратимо смањена је количина воде која долази у аерациону лагуну. Актуелна је и стабилизација и проширења тела депоније где смо коначно после вишемесечних разговора са донаторима и Министарством за заштиту животне средине дошли до коначног текста пројектног задатка који је 5. октобра 2018 године упућен ЕИСП тиму на реализацију, односно на уговарање са пројектантима чија је обавеза да отклоне недостатке из претходног пројекта на основу ког је добијена грађевинска дозвола за проширење и стабилизацију тела депоније како би били настављени радови на стабилизацији и проширењу. То је требало да буде урађено у 2017. години, али због проблема са пројектом радови су обустављени, па је уследила измена и допуна главног пројекта. Очекујемо наставак радова да бисмо могли несметано да примамо комунални отпад из девет локалних самоуправа. У току су активности и на решавању проблема процедних депонијских вода које предузећу стварају велике проблеме. Послове на одвожењу ове воде поверени су предузећу “Наш дом” из Пожеге коме је у прошлој години плаћено три милиона динара. Ово је за нас веома значајно решавањем овог проблема заокружили би цео систем и онда би могли да кажемо да смо у потпуности испоштовали све еколошке стандарде у руковођењу и управљању комуналном отпадом. Захтев ресорног министарства је да доставимо за постројење процедних депонијских вода која ће бити технологија и колико је потребно средстава да би се планирало у буџету за 2019. годину.

Колико је примљено отпада?
За 10 месеци ове године примљено је 64.576 тона комуналног отпада. У односу на план то је реализација од 93 одсто. Од укупне количине 59.601 тона је депонована на тело депоније, а 4.094 тона лаке фракције отпремљено је за Цементару Поповац, 854 тоне издвојено је секундарних сировина које су продате на тржишту. У центру за селекцију третирано је 6.747,82 тоне што представља 10,45 одсто од укупно примљене количине комуналног отпада. Из количине отпада који је прошао центар за селекцију издвојено је 12,66 одсто корисних секундарних сировина. Ако упоредимо укупну количину отпада коју смо примили и количину издвојених секундарних сировина онда долазимо до резултата да је то 1,32 одсто издвојених сировина, овај резултат нам говори да се селекција отпада на месту настанка не ради како треба, јер из помешаног комуналног отпада није могуће више издвојити секундарних сировина. У 2015.години Управни одбор предузећа доноси одлуку на основу које се оснивачима, односно њиховим ЈКП-ма која врше селекцију отпада на месту настанка умањују фактуре за оне количине примарно селектованог отпада које пријаве, по унапред припремљеној методологији за признавање. Након урађене анализе од када се одлука Управног одбора примењује, то су три године дошли смо до резултата да је ЈКП ,,Дубоко” умањило фактуре оснивачима у вредности 19.013.489,37 динара. Детаљном анализом посебно за 2018. годину утврђено је да та примарна селекција није добра и да нисмо задовољни како се ради. Према анализираним подацима признато је 3.719,26 тоне примарно селектованог отпада који је прошао центар за селекцију, и ако на то додамо 3.028,56 тона помешаног отпада који смо такође третирали кроз центар за селекцију што износи 6.747.82 тоне и из те количине издвојили 854,18 тона секундарних сировина што износи 12,66 одсто. То је заиста мала издвојена количина секундарних сировина, што нам даје за право да поставимо питање д ли ми као ЈКП ,,Дубоко” треба и даље да подстичемо на овакав начи примарну селекцију, јер напред поменута издвојена средства од 19 милиона динара нису дала жељени резултат, да добијемо боље примарно селектован отпад.

Шта је план за примарно селектован отпад?
Начин примарне селекције се мора променити и не може се више прихватати као селектован отпад са сировинама које нису комунални отпад. Оснивачима смо пренели како треба да се ради примарна селекција и да у примарно селектованом отпаду мора имати секундарних сировина које се могу понудити тржишту. Сведоци смо и да на територији девет оснивача неко други прикупља селектован отпад иако нема дозволу локалних самоуправа за то. По уговору о оснивању ЈКП “Дубоко” члан 9. предузеће има приоритетно право на секундарне сировине које настају на територији учесница. Општине потписнице су сагласне да, ако у експлоатационом периоду дође до смањења секундарних сировина у отпаду који се допрема на Депонију, предузму све Законом предвиђене мере, да се секундарне сировине прво понуде Предузећу. Санирањем губитка, у случају смањења допремљене количине секундарних сировина сразмерно је финансијском учешћу из члана 4. овог уговора.

Како је могуће да други прикупљају селектован отпад?
Закони о локалној самоуправи и комуналним делатностима, дефинишу надлежности локалних самоуправа када је упитању комунална делатност. Комуналне делатности у смислу овог закона су делатности пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности, и континуитета, као и надзора над њиховим вршењем.Управљање комуналним отпадом је сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третирање и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман. Видимо да је могуће да се појаве сакупљачи секундарних сировина у одређеним локалним самоуправама. Када поставимо то питање оснивача одговор добијамо да ће се то у наредном периоду размотрити. Ми знамо да за постављање контејнер код свих локалних самоуправа постоји одговарајућа процедура за то, на ком месту се може поставити контејнер и за то је потребна дозвола комисије. Из овог наведеног можемо да закључимо ка комуналне инспекције не раде добро свој посао.

Шта сте предузели?
У наредном периоду имаћемо састанке са свим оснивачима и од њих тражити да се сви нелегално постављени контејнери уклоне. Тражићемо од оснивача који то не ураде да нам у складу са оснивачким уговором те количине које недостају финансијски надокнаде.

Грађани имају примедбе да иако разврставају отпад ипак помешан одлази на депонију?
И до нас долазе те примедбе, али ми немамо надлежност код сакупљања комуналног отпада, јер свака општина или град имају своје ЈКП предузеће које се тиме бави сакупљањем и одвожењем отпада. Ми преузимамо отпад на трансфер станици у Чачку и на претоварним местима, у другим општинама и тада ми преузима одговорност за његов одвоз, третман и безбедно одлагање. А до трансфер станице и претоварних места власник отпада је комунално предузеће. Зато сам и навео да смо умањивањем рачуна желели да подстакнемо комунална предузећа и локалне самоуправе да уложе у примарну селекцију.

Који су још проблеми?
Ми смо такође уочили да занатске радње, угоститељски објекти и други привредни субјекти немају своје контејнере где могу да одлажу комунални отпад. По закону они не могу да одлажу свој отпад у контејнере који су намењени грађанима. Наш предлог је да им се обезбеде контејнери или да им се наложи да их сами купе. Треба имати у виду да они плаћају и другачију цену од грађана. Ако од некога тражите да отпад селектује онда му то морате и омогућити. Привредним субјектима треба обезбедити канте да селектују отпад, поготово угоститељским објектима и салама за издавање за свадбе и рођендане, ту најбрже може да се уведе примарна селекција отпада јер има доста амбалажног отпада.

Који су предлози?
Нисам присталица наводно мењања “свести грађана” ја сам за опцију да се разговара са грађанима и да од њих тражимо да промене своје навике када је у питању примарна селекција отпада. Треба чути и њихове предлоге па на основу тога понудити им одговарајуће решење које би било заједничко. Ако то код других земаља функционише, и других народа, не видимо разлоге зашто то не би и код нас. Када негде одемо поштујемо туђа правила, (за одлагање отпада, за паркирање аутомобила итд.), па зашто онда не бисмо поштовали и наша. Примера ради, ако одређен број грађана није заинтересован, онда кроз интензиван рад са њима, сталним информисањем, презентацијом резултата, са похвалама онима који то добро раде и награђивањем, верујем да би и они имали другачији однос према отпаду.
Драгица Цвијовић

Без дозволе прикупљају селектован отпад
-Сведоци смо да на територији девет оснивача неко други прикупља селектован отпад, иако нема дозволу локалних самоуправа. Ми смо навели пример Папир сервиса јер га има у Чачку, Ужицу и другим локалним самоуправама. Они сакупљају секунадарне сировине које имају вредност на тржишту-.

Добри примери Наша прича и Табана
-Ради бољег функционисања почели смо да се договарамо са угоститељским објектима и са другима како бисмо им обезбедили канте и кесе у које ће раздвајати стакло, картон а посебно органски отпад. Ми ћемо тај селектован отпад одвозити бесплатно, јер нам стакло ствара велики проблем на линији за селекцију и преси за балирање. А овако ћемо уједно имати и сировину коју ћемо моћи да продамо на тржишту. Пример добре праксе је укључивање и вртића у Ужицу, али и занатских радњи и других привредних субјеката. Са школалама настављамо започети пројекат који је био између Тузле и Ужица.

Друга смена у Центру за селекцију?
Надам се да ћемо од оснивача добити сагласност, да у 2019. години запослимо одређен број радника за рад искључиво у Центру за селекцију. Центар за селекцију би онда радио у две смене и на тај начин могли би да дуплирамо количине издвојених секундарних сировина и такође да дуплирамо количине лаке фракције за цементну индустрију. Са две смене могли би да извдвојимо преко 2000 тона секундарних сировина и за цементну индустрију да припремимо лаке фракције близу 15 000 тона. На овај начим ми би ушедили преко 15 000 кубних метара депонијског простора.

Пословање и потраживања
Што се тиче пословања као предузеће ми смо ликвидни и све своје обавезе измирујемо на време према нашим добављачима. Са друге старне од оснивача и ЈКП тражимо да и они своје обавезе измирују на време према нама , што до сада није била пракса. Јер имамо велика потраживања, и то нам онемогућује да обновим возни парк и да урадимо каиталне инвестиције које су неопходне за овакав систем.