Promeniti dosadašnji način primarne selekcije

394

MR MOMIR MILOVANOVIĆ, DIREKTOR REGIONALNOG CENTRA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM JKP “DUBOKO” UŽICE

*Intervju objavljen u užičkom nedeljniku “Vesti”, 16.11.2018. godine

Ako od nekoga tražite da otpad selektuje onda mu to morate i omogućiti- istakao je direktor Milovanović navodeći da i privrednim subjektima treba obezbediti kontejnere kako ne bi koristili one koji su namenjeni građanima

Šta je obeležilo rad JKP “Duboko” u 2018. godini?
Od najznačajnih poslova u ovoj godini izdvajamo sistem za razdvajanje procednih deponijskih voda od drugih voda koje se generišu na platou deponije (voda od pranja platoa, od pranja kontejnera, pranja kamiona, pranja centra za selekciju i fekalne kanalizacije. Razdvojili smo ih i uradili separator ulja i lakih tečnosti i biološki prečistač koji je u septembru pušten u rad. Ukupna vrednost investicije je oko 3,6 miliona dinara, za separator ulja i lakih tečnosti izdvojeno je 819.000,00 dinara, za biološki prečistač otpadnih voda 726.000,00 dinara, radovi na ugradnji iznosili su 1.750.000,00 dinara i nadzor 147.000,00 dinara. Na osnovu rezultata koje sada pratimo smanjena je količina vode koja dolazi u aeracionu lagunu. Aktuelna je i stabilizacija i proširenja tela deponije gde smo konačno posle višemesečnih razgovora sa donatorima i Ministarstvom za zaštitu životne sredine došli do konačnog teksta projektnog zadatka koji je 5. oktobra 2018 godine upućen EISP timu na realizaciju, odnosno na ugovaranje sa projektantima čija je obaveza da otklone nedostatke iz prethodnog projekta na osnovu kog je dobijena građevinska dozvola za proširenje i stabilizaciju tela deponije kako bi bili nastavljeni radovi na stabilizaciji i proširenju. To je trebalo da bude urađeno u 2017. godini, ali zbog problema sa projektom radovi su obustavljeni, pa je usledila izmena i dopuna glavnog projekta. Očekujemo nastavak radova da bismo mogli nesmetano da primamo komunalni otpad iz devet lokalnih samouprava. U toku su aktivnosti i na rešavanju problema procednih deponijskih voda koje preduzeću stvaraju velike probleme. Poslove na odvoženju ove vode povereni su preduzeću “Naš dom” iz Požege kome je u prošloj godini plaćeno tri miliona dinara. Ovo je za nas veoma značajno rešavanjem ovog problema zaokružili bi ceo sistem i onda bi mogli da kažemo da smo u potpunosti ispoštovali sve ekološke standarde u rukovođenju i upravljanju komunalnom otpadom. Zahtev resornog ministarstva je da dostavimo za postrojenje procednih deponijskih voda koja će biti tehnologija i koliko je potrebno sredstava da bi se planiralo u budžetu za 2019. godinu.

Koliko je primljeno otpada?
Za 10 meseci ove godine primljeno je 64.576 tona komunalnog otpada. U odnosu na plan to je realizacija od 93 odsto. Od ukupne količine 59.601 tona je deponovana na telo deponije, a 4.094 tona lake frakcije otpremljeno je za Cementaru Popovac, 854 tone izdvojeno je sekundarnih sirovina koje su prodate na tržištu. U centru za selekciju tretirano je 6.747,82 tone što predstavlja 10,45 odsto od ukupno primljene količine komunalnog otpada. Iz količine otpada koji je prošao centar za selekciju izdvojeno je 12,66 odsto korisnih sekundarnih sirovina. Ako uporedimo ukupnu količinu otpada koju smo primili i količinu izdvojenih sekundarnih sirovina onda dolazimo do rezultata da je to 1,32 odsto izdvojenih sirovina, ovaj rezultat nam govori da se selekcija otpada na mestu nastanka ne radi kako treba, jer iz pomešanog komunalnog otpada nije moguće više izdvojiti sekundarnih sirovina. U 2015.godini Upravni odbor preduzeća donosi odluku na osnovu koje se osnivačima, odnosno njihovim JKP-ma koja vrše selekciju otpada na mestu nastanka umanjuju fakture za one količine primarno selektovanog otpada koje prijave, po unapred pripremljenoj metodologiji za priznavanje. Nakon urađene analize od kada se odluka Upravnog odbora primenjuje, to su tri godine došli smo do rezultata da je JKP ,,Duboko” umanjilo fakture osnivačima u vrednosti 19.013.489,37 dinara. Detaljnom analizom posebno za 2018. godinu utvrđeno je da ta primarna selekcija nije dobra i da nismo zadovoljni kako se radi. Prema analiziranim podacima priznato je 3.719,26 tone primarno selektovanog otpada koji je prošao centar za selekciju, i ako na to dodamo 3.028,56 tona pomešanog otpada koji smo takođe tretirali kroz centar za selekciju što iznosi 6.747.82 tone i iz te količine izdvojili 854,18 tona sekundarnih sirovina što iznosi 12,66 odsto. To je zaista mala izdvojena količina sekundarnih sirovina, što nam daje za pravo da postavimo pitanje d li mi kao JKP ,,Duboko” treba i dalje da podstičemo na ovakav nači primarnu selekciju, jer napred pomenuta izdvojena sredstva od 19 miliona dinara nisu dala željeni rezultat, da dobijemo bolje primarno selektovan otpad.

Šta je plan za primarno selektovan otpad?
Način primarne selekcije se mora promeniti i ne može se više prihvatati kao selektovan otpad sa sirovinama koje nisu komunalni otpad. Osnivačima smo preneli kako treba da se radi primarna selekcija i da u primarno selektovanom otpadu mora imati sekundarnih sirovina koje se mogu ponuditi tržištu. Svedoci smo i da na teritoriji devet osnivača neko drugi prikuplja selektovan otpad iako nema dozvolu lokalnih samouprava za to. Po ugovoru o osnivanju JKP “Duboko” član 9. preduzeće ima prioritetno pravo na sekundarne sirovine koje nastaju na teritoriji učesnica. Opštine potpisnice su saglasne da, ako u eksploatacionom periodu dođe do smanjenja sekundarnih sirovina u otpadu koji se doprema na Deponiju, preduzmu sve Zakonom predviđene mere, da se sekundarne sirovine prvo ponude Preduzeću. Saniranjem gubitka, u slučaju smanjenja dopremljene količine sekundarnih sirovina srazmerno je finansijskom učešću iz člana 4. ovog ugovora.

Kako je moguće da drugi prikupljaju selektovan otpad?
Zakoni o lokalnoj samoupravi i komunalnim delatnostima, definišu nadležnosti lokalnih samouprava kada je upitanju komunalna delatnost. Komunalne delatnosti u smislu ovog zakona su delatnosti pružanja komunalnih usluga od značaja za ostvarenje životnih potreba fizičkih i pravnih lica kod kojih je jedinica lokalne samouprave dužna da stvori uslove za obezbeđenje odgovarajućeg kvaliteta, obima, dostupnosti, i kontinuiteta, kao i nadzora nad njihovim vršenjem.Upravljanje komunalnim otpadom je sakupljanje komunalnog otpada, njegovo odvoženje, tretiranje i bezbedno odlaganje uključujući upravljanje, održavanje, saniranje i zatvaranje deponija, kao i selekcija sekundarnih sirovina i održavanje, njihovo skladištenje i tretman. Vidimo da je moguće da se pojave sakupljači sekundarnih sirovina u određenim lokalnim samoupravama. Kada postavimo to pitanje osnivača odgovor dobijamo da će se to u narednom periodu razmotriti. Mi znamo da za postavljanje kontejner kod svih lokalnih samouprava postoji odgovarajuća procedura za to, na kom mestu se može postaviti kontejner i za to je potrebna dozvola komisije. Iz ovog navedenog možemo da zaključimo ka komunalne inspekcije ne rade dobro svoj posao.

Šta ste preduzeli?
U narednom periodu imaćemo sastanke sa svim osnivačima i od njih tražiti da se svi nelegalno postavljeni kontejneri uklone. Tražićemo od osnivača koji to ne urade da nam u skladu sa osnivačkim ugovorom te količine koje nedostaju finansijski nadoknade.

Građani imaju primedbe da iako razvrstavaju otpad ipak pomešan odlazi na deponiju?
I do nas dolaze te primedbe, ali mi nemamo nadležnost kod sakupljanja komunalnog otpada, jer svaka opština ili grad imaju svoje JKP preduzeće koje se time bavi sakupljanjem i odvoženjem otpada. Mi preuzimamo otpad na transfer stanici u Čačku i na pretovarnim mestima, u drugim opštinama i tada mi preuzima odgovornost za njegov odvoz, tretman i bezbedno odlaganje. A do transfer stanice i pretovarnih mesta vlasnik otpada je komunalno preduzeće. Zato sam i naveo da smo umanjivanjem računa želeli da podstaknemo komunalna preduzeća i lokalne samouprave da ulože u primarnu selekciju.

Koji su još problemi?
Mi smo takođe uočili da zanatske radnje, ugostiteljski objekti i drugi privredni subjekti nemaju svoje kontejnere gde mogu da odlažu komunalni otpad. Po zakonu oni ne mogu da odlažu svoj otpad u kontejnere koji su namenjeni građanima. Naš predlog je da im se obezbede kontejneri ili da im se naloži da ih sami kupe. Treba imati u vidu da oni plaćaju i drugačiju cenu od građana. Ako od nekoga tražite da otpad selektuje onda mu to morate i omogućiti. Privrednim subjektima treba obezbediti kante da selektuju otpad, pogotovo ugostiteljskim objektima i salama za izdavanje za svadbe i rođendane, tu najbrže može da se uvede primarna selekcija otpada jer ima dosta ambalažnog otpada.

Koji su predlozi?
Nisam pristalica navodno menjanja “svesti građana” ja sam za opciju da se razgovara sa građanima i da od njih tražimo da promene svoje navike kada je u pitanju primarna selekcija otpada. Treba čuti i njihove predloge pa na osnovu toga ponuditi im odgovarajuće rešenje koje bi bilo zajedničko. Ako to kod drugih zemalja funkcioniše, i drugih naroda, ne vidimo razloge zašto to ne bi i kod nas. Kada negde odemo poštujemo tuđa pravila, (za odlaganje otpada, za parkiranje automobila itd.), pa zašto onda ne bismo poštovali i naša. Primera radi, ako određen broj građana nije zainteresovan, onda kroz intenzivan rad sa njima, stalnim informisanjem, prezentacijom rezultata, sa pohvalama onima koji to dobro rade i nagrađivanjem, verujem da bi i oni imali drugačiji odnos prema otpadu.
Dragica Cvijović

Bez dozvole prikupljaju selektovan otpad
-Svedoci smo da na teritoriji devet osnivača neko drugi prikuplja selektovan otpad, iako nema dozvolu lokalnih samouprava. Mi smo naveli primer Papir servisa jer ga ima u Čačku, Užicu i drugim lokalnim samoupravama. Oni sakupljaju sekunadarne sirovine koje imaju vrednost na tržištu-.

Dobri primeri Naša priča i Tabana
-Radi boljeg funkcionisanja počeli smo da se dogovaramo sa ugostiteljskim objektima i sa drugima kako bismo im obezbedili kante i kese u koje će razdvajati staklo, karton a posebno organski otpad. Mi ćemo taj selektovan otpad odvoziti besplatno, jer nam staklo stvara veliki problem na liniji za selekciju i presi za baliranje. A ovako ćemo ujedno imati i sirovinu koju ćemo moći da prodamo na tržištu. Primer dobre prakse je uključivanje i vrtića u Užicu, ali i zanatskih radnji i drugih privrednih subjekata. Sa školalama nastavljamo započeti projekat koji je bio između Tuzle i Užica.

Druga smena u Centru za selekciju?
Nadam se da ćemo od osnivača dobiti saglasnost, da u 2019. godini zaposlimo određen broj radnika za rad isključivo u Centru za selekciju. Centar za selekciju bi onda radio u dve smene i na taj način mogli bi da dupliramo količine izdvojenih sekundarnih sirovina i takođe da dupliramo količine lake frakcije za cementnu industriju. Sa dve smene mogli bi da izvdvojimo preko 2000 tona sekundarnih sirovina i za cementnu industriju da pripremimo lake frakcije blizu 15 000 tona. Na ovaj načim mi bi ušedili preko 15 000 kubnih metara deponijskog prostora.

Poslovanje i potraživanja
Što se tiče poslovanja kao preduzeće mi smo likvidni i sve svoje obaveze izmirujemo na vreme prema našim dobavljačima. Sa druge starne od osnivača i JKP tražimo da i oni svoje obaveze izmiruju na vreme prema nama , što do sada nije bila praksa. Jer imamo velika potraživanja, i to nam onemogućuje da obnovim vozni park i da uradimo kaitalne investicije koje su neophodne za ovakav sistem.