Оглас о продаји грађевинске машине

201

ЈКП ДУБОКО УЖИЦЕ
Мала превија 22А, Ужице
tel. 031/525-061, 525-062
e-mail: office@duboko.rs

На основу одлуке Надзорног одбора број 36/3 од 30.01.2024. године, ЈКП “Дубоко“ Ужице расписује

О Г Л А С

о продаји грађевинске машине путем прикупљања најповољнијих понуда

ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ: Грађевинска машина
– Година производње: 2008
– Марка: SHANTUI SD13
– Модел: D6114ZG4B
– Ser: No B 4080 30400
– Licenca XK06-002-00098
– ORD.NO.B1652112036
– Продајна вредност: 1.200.000,00 динара без пдв.

Право учешћа у овој продаји имају искључиво правна лица.
Понуде доставити у затвореној коверти, најкасније до 06. марта 2024. године до 12,00 часова, са назнаком: Понуда за SHANTUI SD13– не отварати.
Понуђени износ треба да буде без пдв.
Избор најповољније понуде обавиће се 06. марта 2024. године у 12,15 часова у седишту ЈКП “Дубоко” Ужице, Мала превија 22А.
У случају да понуђене цене буду испод продајне вредности, ЈКП “Дубоко” Ужице има право да одустане од продаје односно да не изврши избор између достављених понуда.
Изабрани понуђач је дужан да изврши уплату у року од 7 дана од наредног дана од дана евидентирања фактуре на порталу Министарства финансија Републике Србије а потом преузме грађевинску машину.
Грађевинска машина се продаје у виђеном стању и може се погледати сваког радног дана на сервисном простору “Ураган” Ужице, Поникве бб .

За све информације контакт особа је Горан Филиповић (телефон: 031/525-061, 525-062).