Одлука 1320-1/24-05-1

43

ЈКП “ДУБОКО” Ужице
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Број: 1320-1/24-05-1
Датум: 07.05.2024. године

На основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на делу територије града Ужица II број: 001582607 2024 од 05.05.2024. године, у циљу предузимања мера на отклањању опасности и ублажавања последица пожара на телу депоније ЈКП “Дубоко” Ужице, доносим

О Д Л У К У

1. Приступ, односно улазак у ЈКП “Дубоко” Ужице дозвољен је само правним и физичким лицима обухваћеним одлуком Градског штаба за ванредне ситуације града Ужица и Планом ангажовања људских ресурса ЈКП “Дубоко” Ужице.

2. Изузетно, улазак у ЈКП “Дубоко” Ужице правним и физичким лицима ван става 1 ове одлуке може одобрити директор ЈКП “Дубоко” Ужице, искључиво након подношења захтева путем електронске поште на адресу: office@duboko.rs.

3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и примењује се за све време трајања ванредне ситуације на делу територије Града Ужица, на подручју МЗ Дубоко.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

У поступку реализације Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на делу територије града Ужица II број: 001582607 2024 од 05.05.2024. године, одлучено је као у диспозитиву.

Директор

мр Момир Миловановић

Достављено:
– Град Ужице
– Окружни штаб за ванредне ситуације Златиборског УО
– Републички штаб за ванредне ситуације – Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ВС у Ужицу
– Градски штаб за ванредне ситуације града Ужица
– Сајт ЈКП “Дубоко” Ужице
– ФТО ЈКП “Дубоко” Ужице
– Огласне табле ЈКП “Дубоко” Ужице
– а/а