Мр Момир Миловановић именован за директора ЈКП Дубоко Ужице

206

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима ( „Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19),члана 36. Уговора о оснивању Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице ( решење Агенције за привредне регистре Републике Србије број БД 68412/2019 од 17.07.2019. године) и члана 32. Статута Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице, Надзорни одбор ЈКП „Дубоко“ Ужице, на седници одржаној 23. јануара 2023. године, донео је

РЕШЕЊE

о именовању директора Јавног комуналног предузећа Регионални центра за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице
1. Именује се Момир Миловановић, магистар техничких наука из Ужица, за директора Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице, на период од четири године.
2. Именовано лице дужно је да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања Решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије”.
3. Ово решење је коначно.
4. Решење о именовању, са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”, „Службеном листу Града Ужица” и на интернет страни ЈКП „Дубоко“ Ужице након спроведеног поступка добијања сагласности на ово решење у складу са Уговором о оснивању и Статутом Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у Закону о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), Уговору о оснивању Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице ( решење Агенције за привредне регистре Републике Србије број БД 68412/2019 од 17.07.2019. године) и Статуту Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице.
На основу члана 28. и 32. Статута Надзорни одбор ЈКП „Дубоко“ Ужице је донео одлуку број 16/1 од 23.12.2021. године о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице. Оглас Јавног конкурса објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије”, интернет страни Града Ужица, дневном листу „Вечерње новости“ и на интернет страни ЈКП „Дубоко“ Ужице.
Јавни конкурс је спровела Комисија за спровођење конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице коју је у складу са Уговором о оснивању, Статутом и Правилником о раду Комисије за именовање директора именовао Надзорни одбор одлуком 18/4-1 од 31.01.2022. године .
У року утврђеним Јавним конкурсом пријаву је послао један кандидат, чија је пријава била потпуна, благовремена и разумљива.
Изборни поступак је спроведен у складу са Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16) , Одлуком о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице и Правилником о раду комисије за спровођење конкурса зс именовање директора Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице.
Након обављених изборних активности, Комисија је саставила Ранг-листу кандидата са бројчано исказаним резултатом у оквиру Записника са седнице га доставила Надзорном одбору.
Надзорни одбор је на основу достављеног Записника и Ранг-листе, донео Решење о именовању Момира Миловановића, магистра техничких наука из Ужица за директора Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице. Решење ће у складу са Угвором о оснивању и Статутом Предузећа доствити надлежним органима оснивача Предузећа на поступак давања сагласности.
У тачки 2. диспозитива овог решења Надзорни одбор је одлучио у складу са чланом 43. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19).
У тачки 3. диспозитива овог решења Надзорни одбор је одлучио у складу са чланом 41. став 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19).
У тачки 4. диспозитива овог решења, Надзорни одбор је одлучио у складу са чланом 42. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88), чланом 36. Уговора о оснивању и чланом 32. Статута Предузећа.
Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против истог не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема Решења.

Председник Надзорног одбора
Радосав Јoвановић