Јавни конкурс за избор директора ЈКП Дубоко Ужице

649

На основу члана 28. и 32. Статута и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора број 16/1 од 23.12.2021. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко“ Ужице објављује

Јавни конкурс за избор директора ЈКП Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко“ Ужице

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ
Јавно комунално предузеће Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко“ Ужице, Дубоко бб, Ужице.

ПОСЛОВИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Директор је надлежан за следеће послове:
1) представља и заступа Предузеће у складу са законом и оснивачким уговором;
2) организује и руководи радом и пословањем;
3) води пословање Предузећа;
4) стара се о законитости рада и одговара за законитост рада;
5) самостално доноси одлуке и акта који нису у надлежности других органа,
6) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
7) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за њихово спровођење;
8) предлаже финансијске извештаје;
9) предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета оснивача (субвенције, гаранције или коришћење других средстава);
10) учествује у раду, предлаже и извршава одлуке Надзорног одбора;
11) доноси одлуку о покретању поступка јавне набавке добара, услуга и радова;
12) доноси одлуку о додели уговора у поступцима јавних набавки;
13) доноси одлуке у поступку јавних набавки;
14) доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији врста послова;
15) доноси одлуке о остваривању права из радног односа;
16) именује осниваче комисија за поједине области из своје надлежности;
17) стара се о благовременој изради периодичних извештаја и годишњег обрачуна;
18) обавља и друге послове у складу са законом и оснивачким актом, који нису у надлежности Надзорног одбора;

МЕСТО РАДА
Ужице, Дубоко бб.

СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ КОЈЕ СЕ ОЦЕЊУЈУ У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ
За директора може бити именовано лице које, поред општих услова прописаних Законом о раду и Правилником о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Дубоко“ Ужице, испуњава и следеће посебне услове прописане Законом о јавним предузећима:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама, односно завршен грађевински, технолошки, машински, архитектонски, правни или економски факултет;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из подтачке 2) ове тачке;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
3) обавезно лечење наркомана;
4) обавезно лечење алкохоличара;
5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

ОЦЕЊИВАЊЕ У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање директора јавног предузећа оцењују се у складу са Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа (“Службени гласник РС“ број 65/16).

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у “Службеном гласнику Републике Србије“.

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ
Пријаве се подносе на адресу:
ЈКП “Дубоко” Ужице, Ужице, Дубоко бб.
Пријаве се подносе у затвореном коверту са назнаком “За јавни конкурс – за избор директора Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко“ Ужице” и предају се путем поште или непосредно у писарници ЈКП “Дубоко” Ужице.

ПРИЈАВА
Пријава за јавни конкурс садржи:
Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт податке, податке о образовању, податке о радном искуству са кратким описом послова на којима је кандидат радио, податке о стручном усавршавању, податке о посебним облицима знања и својеручни потпис кандидата.

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ
– Извод из матичне књиге рођених;
– Диплома о стеченом високом образовању;
– Исправе којима се доказује радно искуство (потврда издата од стране послодавца или послодаваца код којих је кандидат запослен или је био запослен. Потврда мора садржати податке о временском периоду у коме је кандидат радио и на којим пословима или копија радне књижице уколико је предузеће ликвидирано);
– Оверена изјава код надлежног органа да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
– Уверење од надлежног органа да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци (Министарство унутрашњих послова);
– Уверење од надлежног суда да му нису изречене мере безбедности: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; обавезно психијатријско лечење на слободи; обавезно лечење наркомана; обавезно лечење алкохоличара и забрана вршења позива, делатности и дужности;
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.
Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, Комисија за спровођење конкурса за избор ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Властимир Вељовић.
Контакт телефон 031/525-061.
Овај оглас се објављује у “Службеном гласнику РС“, у једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, на сајту града Ужица www.uzice.rs и сајту ЈКП “Дубоко” Ужице www.duboko.rs.