PROJEKAT DUBOKO

TELO DEPONIJE

Telo deponije je pripremljeni prostor za sanitarno odlaganje ostatka otpada nakon izvršene selekcije i izdvajanja ponovno upotrebljivih sirovina.

Ono se sastoji od stepenasto formiranih nivoa – etaža, na padini sa leve strane Turskog potoka.

Sanitarna zaštita je obezbeđena vodonepropusnim slojevima na kompletnoj površini, sa drenažnim sistemom za odvodnjavanje, i degazacionim sistemom za otplinjavanje. Voda iz drenažnog sistema se odvodi u postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.

Izdvojeni gasovi iz degazacionog sistema će se u prvoj fazi bezbedno spaljivati putem sistema za sakupljanje i specijalne baklje, a u kasnijoj fazi će se prikupljati radi daljeg korišćenja u energetske svrhe.

Deponovani otpad se razastire u slojevima, sabija – kompaktuje, a zatim prekriva inertnim zemljano-kamenim materijalom, radi sprečavanja raznošenja lakih delova i širenja neprijatnih mirisa. Takođe se vrši i sukcesivno oblaganje zemljom vidne kosine deponovanog otpada.