ПРОЈЕКАТ ДУБОКО

ТЕЛО ДЕПОНИЈЕ

Тело депоније је припремљени простор за санитарно одлагање остатка отпада након извршене селекције и издвајања поновно употребљивих сировина.

Оно се састоји од степенасто формираних нивоа – етажа, на падини са леве стране Турског потока.

Санитарна заштита је обезбеђена водонепропусним слојевима на комплетној површини, са дренажним системом за одводњавање, и дегазационим системом за отплињавање. Вода из дренажног система се одводи у постројење за пречишћавање отпадних вода.

Издвојени гасови из дегазационог система ће се у првој фази безбедно спаљивати путем система за сакупљање и специјалне бакље, а у каснијој фази ће се прикупљати ради даљег коришћења у енергетске сврхе.

Депоновани отпад се разастире у слојевима, сабија – компактује, а затим прекрива инертним земљано-каменим материјалом, ради спречавања разношења лаких делова и ширења непријатних мириса. Такође се врши и сукцесивно облагање земљом видне косине депонованог отпада.