PROJEKAT DUBOKO

STARE DEPONIJE

Neadekvatan tretman i odlaganje čvrstog otpada su jedna od glavnih problema životne sredine u Srbiji. Svesna ove situacije, Vlada RS je zaključila da je poboljšanje postojećeg stanja upravljanja otpadom prioritet zaštite životne sredine.
U okviru toga, već postojeća ideja nove sanitarne deponije za tada Opštinu Užice, proširena je na više okolnih lokalnih samouprava iz dva okruga.
Sada, godinama nakon izgradnje Regionalne sanitarne deponije Duboko, već su zaboravljene stare deponije i smetlišta, koje su dramatično narušavale životnu sredinu lokalnih samouprava.
Kako je sve to izgledalo, fotografije najbolje pokazuju.

SARIĆA OSOJE - GRAD UŽICE

Deponija Sarića Osoje je počela sa radom 1973. godine. Locirana je severoistočno od Užica, na udaljenosti od oko 2,6 km od centra grada, sa leve strane regionalnog puta Užice – Kosjerić – Valjevo.

Formirana je u potoku, tako da je potok u dužini od 550 m presečen i zatrpan otpadom. Potok je bujičnog karaktera, jer su se u njega ulivale padinske vode sa velikog slivnog područja (oko 50 ha), kao i vode iz dva potočića. Potok se sada pojavljuje ispod deponije na koti 529,6 i nizvodno se uliva u Carinski potok, prolazi kroz centralni deo grada, a zatim uliva u reku Đetinju.

Zauzima ravan prostor od oko 6,3 ha. Graniči se sa putom sa jedne strane, a sa druge otvorenim kanalom za površinsku vodu. Delimično je ograđena i čuvana, i ima tri ulazne kapije. Trenutno se koristi za odlaganje građevinskog otpada, a u blizini se primećuje ilegalno odlaganje određene količine različitog otpada.

PRELIĆI - GRAD ČAČAK

Zatvorena deponija u Prelićima, u okolini Čačka, nalazi se u aluvijonu reke Zapadne Morave, na samom ušću Ateničke reke u Zapadnu Moravu. U neposrednoj je blizini stambenih i industrijskih objekata. Sa radom je počela 1973. godine.

Deponija Prelići udaljena je oko 4,1 km od Čačka i zauzima površinu od 13,5 ha. Prosečna dubina otpada je oko 12,5 m, a procenjena količina otpada odloženog na ovu deponiju je preko 1.800.000 m3.

Cela deponija je ravna, gde je najstariji deo zatvoren i rekultivisan zemljom, travom i drvećem, a završni sistem pokrivanja nije izveden. Druga celina je zatvorena i samo pokrivena zemljom.

GRBAVČICA - OPŠTINA IVANJICA

Deponija Grbavčica u Ivanjici se nalazi na 6,5 km od grada, na putu za selo Deviće. Od zadnje kuće u naselju udaljena je oko 300 m, a od Moravice i Budoželjske reke je udaljena oko 300 m.

Zauzima površinu od 1,3 ha, formiranu na malom platou, koji se nalazi neposredno ispod istočne strane vrha Grbavčica, a iznad zapadnog dela toka Budoželjske reke. Sa jedne strane je oivičena putem, a sa druge strane strmom dolinom i šumom. Celo područje deponije je relativno ravno, sa strmim kosinama ka dolini.

Otpad se na ovu deponiju odlagao od 1986. godine. Procenjena zapremina deponovanog otpada iznosi oko 250.000 m3, sa procenjenom dubinom otpada između 10 i 28 m.

GODOVIK - OPŠTINA POŽEGA

Selo Godovik se nalazi 8 km od Požege, na putu prema Arilju. U Godoviku je 1975. godine otvorena gradska deponija na površini od 5,6 ha. Procenjena zapremina deponovanog otpada iznosi oko 300.000 m3, sa procenjenom dubinom otpada oko 5 m.

Deponija se graniči sa putem sa jedne strane, a poljoprivrednim zemljištem i rekom sa druge strane. Cela deponija je relativno ravna, a stari deo je pokriven prirodnom vegetacijom.
Otpad se zadržava na drveću i žbunju na obali reke, a tokom perioda poplava, reka izaziva eroziju obale na kojoj se nalazi deponija.
Procedne vode otiču u reku i/ili u zemljište.

Prostor je ograđen i čuvan. Nije primeđeno nezakonito odlaganje otpada u blizini.

OKUČJE - OPŠTINA BAJINA BAŠTA

Deponija “Okučje” je 1987. godina formirana u aluvijonu reke Drine, tako što je terasa reke iskopana, verovatno skoro do nivoa reke, a zatim nasuta deponijskim materijalom. Urbanizacijom je, tokom vremena, deponija postala sastavni deo naseljenog područja.

Udaljena je oko 2,2 km od Bajine Bašte i zauzima površinu od 1,55 ha. Relativno je ravna i delom pokrivena zemljom. Graniči se sa nasenjem, šljunkarom i rekom Drinom sa dve strane. Otpad se zadržava na drveću i žbunju na obali reke, tako da se može pretpostaviti da je nivo vode u reci oko 1 do 2 m iznad dna deponije. Nije primećena erozija obale reke na mestu gde se nalazi deponija. Procedne vode otiču u reku.

Procenjena zapremina deponovanog otpada iznosi oko 200.000 m3, sa procenjenom dubinom otpada oko 6,5 m. Najveći udeo otpada, koji se odlagao, čini piljevina iz lokalnih drvnih industrija, koja čini telo deponije nestabilno.

KAMENAC - OPŠTINA LUČANI

Deponija Opštine Lučani nalazi se na lokalitetu Kamenac, sa desne strane puta Guča – Goračići, u dolini istoimenog potoka, na udaljenosti oko 5 km istočno od centra Guče.

Otpad se na deponiju odlaže od 1980. godine. Procenjena zapremina deponovanog otpada iznosi oko 100.000 m3, sa procenjenom dubinom otpada oko 11 m.

Deponija se nalazi u dolini. Prostor je ograđen, a ilegalno odlaganje otpada je primećeno u potoku na drugoj strani puta. Ograničena je putem, brdom sa šumom i potokom sa dve strane. Cela deponija je relativno ravna, sa kosinama prema potoku. Najveći deo procednih voda otiče u potok, a deo odlazi u zemljište.

Veći deo otpada predstavljaju otpadne boje i slični proizvodi.

VIROVO - OPŠTINA ARILJE

Deponija Virovo se nalazi oko 3,5 km od Arilja. Ovo smetlište je zatvoreno još 2004. godine.

Cela deponija je relativno ravna i pokrivena prirodnom vegetacijom, površine od oko 0,97 ha. Graniči se sa jedne strane sa lokalnim putem, a sa druge rekom. Preko deponije prelazi i niskonaponski dalekovod.

BREGOVI - OPŠTINA ČAJETINA

Na deponiju Bregovi otpad se odlagao od 2001. godine. Procenjena zapremina deponovanog otpada iznosi oko 70.000 m3, sa procenjenom dubinom otpada od 5 m.

Područje deponije je relativno ravno, površine od 2,16 ha. Sa severne strane je bio prostor rezervisan za zeleni otpad. Deponija je oivičena šibljem i granjem.

Procedna voda otiče u mali potok. Pošto nema potoka koji dotiče u telo deponije, pretpostavlja se da je izvor potoka ispod deponije. Veći deo procednih voda zbog toga otiče u potok, a manji deo odlazi u zemljište.

PIJUČKA ČESMA - OPŠTINA KOSJERIĆ

Deponija je udaljena od Kosjerića 2,5 km, od korita reke Skrapež samo 100 m, a u neposrednoj je blizini magistralnog puta.

Prostirala se na površini od 45 ari, a visina deponovanog otpada je dostigla 5 m.