ПРОЈЕКАТ ДУБОКО

ЕРЕ РЕЦИКЛИРАЈУ

Пројекат SUBREC партнерски спроводе “Регионални центар за управљање отпадом Дубоко” и ЈКП “Биоктош” из Ужица, ЈКП “Комуналац” и Центар за екологију и енергију из Тузле. Пројекат кофинансира Европска унија кроз Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014 – 2020, у оквиру финансијског Инструмента претприступне помоћи (IPAII). Тело за уговарање овог пројекта је Министарство финансија Републике Србије, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (CFCU).

Пројектом је предвиђено да се путем едукације и медијске кампање обухвати сво становништво два града, док је за 5.000 домаћинстава из приградских насеља Ужица и Тузле планирана набавка 10.000 наменских канти за амбалажни и мешани отпад, 600 компостера за прикупљање органског отпада из домаћинстава и 40 контејнера за прикупљање амбалажног стакла.

Реализацијом пројекта подићи ће се ниво квалитета живљења локалног становништва, продужиће се век трајања депонија, унапредиће се конкурентност тржишта секундарних сировина и створиће се услови за испуњење обавеза две земље у процесу придруживања Европској унији, када је реч о зашти околине.

ПРИМАРНА СЕЛЕКЦИЈА

Отпад представља један од трајних енергетских извора и зато је наш регионални центар веома важна карика у ланцу селекције отпада. Примарна селекција, односно одвајање отпада на „суви“ и „мокри“ на месту његовог настанка, односно у домаћинствима и пословним објектима, први је корак у процесу заштите животне средине.

Већина локалних самоуправа, оснивача нашег центра, ушла је у пројекат успостављања примарне селекције отпада по моделу „мокар и сув отпад“, али ниједна није успоставила систем контроле у прикупљању суве фракције отпада, тако да се у Дубоко и даље допрема примарно селектовани отпад различитог квалитета. Већи део таквог отпада се одлаже на телу депоније, јер у себи садржи и пепео, зелени и биоотпад, као и друге нечистоће.

Зато наш центар велику пажњу посвећује јачању свести грађана о значају примарне селекције. Већи проценат издвојеног отпада на месту настанка омогућава повећање количина селектованог отпада у Центру за селекцију намењеног даљој употреби, штеди депонијски простор и продужава век регионалне санитарне депоније у Дубоком.

Наш регионални центар активно је укључен у јачање примарне селекције комуналног отпада на територији Града Ужица. Реч је пројектима “Успостављање примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли” (ИПА фонд Европске уније – Програм прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина) и “Grassroots Human Security Projects” (Влада Јапана), а сав прикупљени отпад се са наша два аутоподизача допрема у Дубоко.

Важно је напоменути и периоде разградње појединих врста отпада, који се могу користити као сировине. Новински папир се разграђује и до 12 месеци, алуминијумске конзерве од 10-500 година, пластичне кесе од једног до чак десет векова, а стаклене флаше и до 100.000.000 година.