PROJEKAT DUBOKO

OTPADNE VODE

Nalazi se u neposrednoj blizini prve etaže tela deponije.

Namenjeno je za biološko prečišćavanje otpadnih voda koje se stvaraju na telu deponije, sanitarno fekalne vode i tehničke vode sa platoa na ulaznom delu u naš regionalni centar, iz administrativne zgrade i Tehničkog centra i atmosferskih voda.

Prečišćavanje se svakodnevno obavlja u dve lagune – aeracionoj i taložnoj laguni.