ПРОЈЕКАТ ДУБОКО

ОТПАДНЕ ВОДЕ

Налази се у непосредној близини прве етаже тела депоније.

Намењено је за биолошко пречишћавање отпадних вода које се стварају на телу депоније, санитарно фекалне воде и техничке воде са платоа на улазном делу у наш регионални центар, из административне зграде и Техничког центра и атмосферских вода.

Пречишћавање се свакодневно обавља у две лагуне – аерационој и таложној лагуни.