PROJEKAT DUBOKO

ODRŽAVANJE

S obzirom na značaj svakodnevnog prevoza i tretmana komunalnog otpada sa teritorije osnivača, Služba održavanja se brine da nema zastoja u radu našeg regionalnog centra.

Ova služba obezbeđuje kontinuirani proces rada voznog i mašinskog parka i sistema za prečišćavanje otpadnih voda.

Održava i električne i druge instalacije i kanalizacionu mrežu, prati i funkcionisanje rezervoara vodu i radi i druge, preventivne i korektivne, poslove iz svoje nadležnosti na celom kompleksu Dubokog.