ПРОЈЕКАТ ДУБОКО

МОНИТОРИНГ

У складу са Уредбом о одлагању отпада на депоније у нашем регионалном центру, акредитоване лабораторије врше мониторинг:
– површинских вода, узводно и низводно од тела депоније (четири пута годишње испитивање квалитета површинске воде Турског потока);
– подземних вода из три пијезометарске бушотине (два пута годишње);
– отпадних вода након пречишћавања (четири пута годишње);
– емисије депонијских гасова – метана, угљен диоксида и кисеоника из биотрнова (једном месечно);
– емисије загађујућих материја из котларнице (два пута годишње, на почетку и крају грејне сезоне);
– педолошких и геолошких карактеристика са узорака у плиткој и дубокој јами у непосредној близини тела депоније (једном годишње у трајању од 30 дана);
– амбијенталног ваздуха (једном годишње у трајању од 30 дана) и
– буке у животној средини (једном годишње).
Сви подаци добијени мониторингом достављају се Агенцији за заштиту животне средине, републичким инспекторима Министарства заштите животне средине и Јавном водопривредном предузећу Србијавоиде.