ПРОЈЕКАТ ДУБОКО

ЛАБОРАТОРИЈА

У депонијској лабораторији свакодневним мерењем и преузимањем података из најближе метеоролошке станице врши се мониторинг метеоролошких параметара, који се односе на количину падавина, температуру, брзину и смер ваздушног струјања, испаравање и атмосферску влажност.
Путем хемијских анализа, сваких 15 дана врши се мониторинг подземних вода из три пијезометарске бушотине, које прате тело депоније, као и мониторинг површинских вода, односно Турског потока.
Врши сe и свакодневна контрола процедне и пречишћене воде на депонији, и то:
– температуре (на улазу у пројектовани објекат и околног ваздуха);
– pH процедне течности на улазу и пречишћене течности на излазу из пројектованог објекта;
– потрошња калијум перманганата и
– биолошка потрошња кисеоника.
Лабораторија води рачуна и о другим врстама отпада издвојених из комуналног отпада (отпадне батерије и акумулатори, отпадне гуме, отпадне флуоцеви, електронски и електрични отпад, отпадна уља…), и то путем издвајања у посебан контејнер, евидентирање, обележавање и привремено складиштење. Пре предаје оператерима на даљи третман врши се испитивање издвојених врста отпада (карактеризација отпада).