PROJEKAT DUBOKO

GRAĐEVINSKE MAŠINE

Da bi se dopremljemi otpad efikasno raspredio, odložio i trajno zbrinuo na telu deponije neophodne su sledeće mašine:

Kompaktor

Kompaktor je teška građevinska mašina, mase preko 20 tona, sa orebrenim metalnim točkovima, i radnom daskom sa rešetkastim nadvišenjem. Namenjena je za raspoređivanje, razastiranje, planiranje, usitnjavanje i sabijanje otpada. Otpad se sabija u slojevima debljine oko 0,5 m, sa minimalno pet prelaza.

Bager guseničar

Radna mašina bager guseničar služi za sledeće radne aktivnosti:
– Iskop i utovar u kamion zemlje iz pozajmišta
– Transport i ugradnja armirano betonskih cevi radi izrade gasnih bunara
– Transport i ugradnja granulisanog šljunka u gasne bunare
– Transport i ugradnja zemlje u vidnu oblogu kosine deponovanog otpada i finalna obrada

Buldozer guseničar sa riperima

Radna mašina buldozer služi za sledeće radne aktivnosti:
– Guranje i razastiranje deponovanog otpada
– Guranje istovarenog otpada sa rampi za istovar
– Formiranje i održavanje istovarnih rampi
– Guranje, razastiranje i planiranje i sabijanje prekrivnog sloja zemlje

Traktor sa prikolicom

Traktor je namenjen za sledeće radne aktivnosti:
– Transport i ugradnja šljunka u gasne bunare
– Transport cisterne za polivanje transportnih puteva radi sprečavanja širenja prašine u letnjem periodu
– Transport cisterne za polivanje tela deponije hemijskim rastvorima radi sprečavanja širenja neprijatnih mirisa
– Transport mobilne naftne pumpe
– Čišćenje saobraćajnica od snega, sa raonikom i i za posipanje istih rizlom i solju

Kombinovana radna mašina

Kombinovana radna za mašina namenjena je za guranje istovarenog otpada sa istovarnih rampi, i razne građeviske radove na telu deponije.

Kamion kiper

Kamion služi za dopremanje zemlje sa pozajmišta, kao i za dovoz šljunka sa privremene deponije. Obzirom na radne uslove kada je teren raskvašen isti mora biti dodatno opremljen sa blokadom diferencijala-pogonskih točkova.