ПРОЈЕКАТ ДУБОКО

ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ

Да би се допремљеми отпад ефикасно распредио, одложио и трајно збринуо на телу депоније неопходне су следеће машине:

Компактор

Компактор је тешка грађевинска машина, масе преко 20 тона, са оребреним металним точковима, и радном даском са решеткастим надвишењем. Намењена је за распоређивање, разастирање, планирање, уситњавање и сабијање отпада. Отпад се сабија у слојевима дебљине око 0,5 м, са минимално пет прелаза.

Багер гусеничар

Радна машина багер гусеничар служи за следеће радне активности:
– Ископ и утовар у камион земље из позајмишта
– Транспорт и уградња армирано бетонских цеви ради израде гасних бунара
– Транспорт и уградња гранулисаног шљунка у гасне бунаре
– Транспорт и уградња земље у видну облогу косине депонованог отпада и финална обрада

Булдозер гусеничар са риперима

Радна машина булдозер служи за следеће радне активности:
– Гурање и разастирање депонованог отпада
– Гурање истовареног отпада са рампи за истовар
– Формирање и одржавање истоварних рампи
– Гурање, разастирање и планирање и сабијање прекривног слоја земље

Трактор са приколицом

Трактор је намењен за следеће радне активности:
– Транспорт и уградња шљунка у гасне бунаре
– Транспорт цистерне за поливање транспортних путева ради спречавања ширења прашине у летњем периоду
– Транспорт цистерне за поливање тела депоније хемијским растворима ради спречавања ширења непријатних мириса
– Транспорт мобилне нафтне пумпе
– Чишћење саобраћајница од снега, са раоником и и за посипање истих ризлом и сољу

Комбинована радна машина

Комбинована радна за машина намењена је за гурање истовареног отпада са истоварних рампи, и разне грађевиске радове на телу депоније.

Камион кипер

Камион служи за допремање земље са позајмишта, као и за довоз шљунка са привремене депоније. Обзиром на радне услове када је терен расквашен исти мора бити додатно опремљен са блокадом диференцијала-погонских точкова.