Вести
ПДФ Штампа Ел. пошта

 

Отворено рециклажно двориште у Косјерићу

 

26. јануар 2018.

 

Уз подршку Секопака, локалне самоуправе и ЈКП "Дубоко" Ужице, у Техничкој школи у Косјерићу отворено је рециклажно двориште. Том приликом, у новој спортској дворани одиграна је и представа "Прљаво или чисто није исто", намењена деци из вртића и школа из Косјерића.

 
ПДФ Штампа Ел. пошта

Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице

 

На основу одлуке Управног одбора број 113/4 од 26.12.2017. године, Јавно комунално предузеће Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице у Службеном Гласнику Републике Србије број 2/2018 од 05.01.2018. године објавило је

 

Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице

 

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

 

Јавно комунално предузеће Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко“ Ужице, Дубоко бб, Ужице

 

ПОСЛОВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 

Јавно комунално предузеће Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко“ Ужице је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, а посебно у делу финансирања, изградње, експлоатације и одржавања регионалне санитарне депоније комуналног отпада и постројења за издавање и селекцију секундарних сировина из комуналног отпада, припадајућих објеката потребних за њено функционисање и рад на локацији “Дубоко” Ужице.

 

МЕСТО РАДА

 

Ужице, Дубоко бб.

 

СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ КОЈЕ СЕ ОЦЕЊУЈУ У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ

 

За директора може бити именовано лице које, поред општих услова прописаних Законом о раду и Правилником о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Дубоко“ Ужице, испуњава и следеће посебне услове:

1) да је пунолетно и пословно способно;

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама, односно завршен грађевински, технолошки, машински, архитектонски, правни или економски факултет;

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2 ове одлуке;

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања;

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

2) обавезно психијатријско лечење на слободи;

3) обавезно лечење наркомана;

4) обавезно лечење алкохоличара;

5) забрана вршења позива, делатности и дужности.ОЦЕЊИВАЊЕ У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ

 

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање директора јавног предузећа оцењују се увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером кандидата, а у складу са Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа (“Службени гласник РС“ број 65/16).

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

 

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у “Службеном гласнику Републике Србије“ број 2/2018 од 05.01.2018. године и истиче 05.02.2018. године.

 

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ

Пријаве се подносе на адресу:

ЈКП “Дубоко” Ужице, Ужице, Дубоко бб.

Пријаве се подносе у затвореном коверту са назнаком “За јавни конкурс – за избор директора Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко“ Ужице” и предају се путем поште или непосредно у писарници ЈКП “Дубоко” Ужице.

 

ПРИЈАВА

 

Пријава за јавни конкурс садржи:

Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт податке, податке о образовању, податке о радном искуству са кратким описом послова на којима је кандидат радио, податке о стручном усавршавању, податке о посебним облицима знања и својеручни потпис кандидата.ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ

 

Извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци);

Диплома о стеченом високом образовању;

Исправе којима се доказује радно искуство (потврда издата од стране послодавца или послодаваца код којих је кандидат запослен или је био запослен. Потврда мора садржати податке о временском периоду у коме је кандидат радио и на којим пословима или копија радне књижице уколико је предузеће ликвидирано);

Оверена изјава код надлежног органа да није члан органа политичке странке, односно да му је oдређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

Уверење од надлежног органа да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци (Министарство унутрашњих послова);

Уверење од надлежног суда да му нису изречене мере безбедности: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; обавезно психијатријско лечење на слободи; обавезно лечење наркомана; обавезно лечење алкохоличара и забрана вршења позива, делатности и дужности;

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, Комисија ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Властимир Вељовић.

Контакт телефон 031/525-061".

 
Радови на стабилизацији и проширењу тела депоније Дубоко почели 18. априла ПДФ Штампа Ел. пошта

 

Конзорцијум Unieco са француском фирмом SADE, која послује у оквиру Veolia group, 18. априла почели су радове на првој фази стабилизације и проширења тела депоније ЈКП Дубоко Ужице, вредне 2,5 милиона евра. Неопходна средства обезбедила је Развојна агенција Краљевине Шведске SIDA, посредством Европске банке за обнову и развој.

Послове надзора над извођењем радова, за које је конкурисало чак 12 фирми, обављаће Civil inženjering Института за грађевинарство Бања Лука.

Током ове године, уз стабилизационе мере, приступни пут, насипе, радове на ојачању постојећих цеви уграђених око Турског потока и оне везане за прикупљање отпадних вода, планиране биотрнове за депонијски гаса и доградњу постројења за процедне воде које ће се пречишћавати у сабирној лагуни, планирана је изградња прве ћелије за одлагање отпада у подножју Турског потока, запремине 130.890 кубних метара.

Друга фаза овог пројекта, вредна два милиона евра, коју финансира ​Министарство пољопривреде и заштите животне средине, планирана за почетак грађевинске сезоне 2018. године, предвиђа изградњу још две ћелије за одлагање отпада.

По завршетку обе фазе садашњи депонијски простор од 580.000 кубних метара биће дуплиран. Тиме ће век коришћења Депоније Дубоко бити продужен за још 10-12 година.

Пројекат стабилизације и проширења тела депоније израдио је грчки Енвироплан, а техничка контрола била је поверена Грађевинском факултету из Београда.

Оснивачи ЈКП “Дубоко” Ужице са око 36 милиона динара финансирали су поступак експропријације 8,4 хектара земљишта неопходног за реализацију пројекта стабилизације и проширења тела депоније.

 
Сарадња са Јапаном идеја водиља за будућност ПДФ Штампа Ел. пошта

У публикацији Business partner Japan, под називом "Сарадња са Јапаном идеја водиља за будућност", објављен је и следећи текст посвећен нашем регионалном центру:

Захваљујући великој подршци драгих пријатеља из Јапана, већ три године на територији Града Ужица, у оквиру програма Grassroots Human Security Projects и POPOS фонда, успешно реализујемо један од значајних пројеката чији је циљ унапређење система управљања комуналним отпадом.

Грађани и привредници Ужица свакодневно су у прилици да у контејнерима од 5m3 и 7m3 одлажу комунални отпад, који се камионом аутоподизачем допрема у Дубоко. Овим пројектом повећани су проценти издвајања рециклабилних материјала и ниво свести грађана о значају континуираног процеса селекције отпада.

Посета првог секретара Амбасаде Јапана у Србији, г-дина Масајошија Јамата нашем центру још једном је потврдила чињеницу да је овај пројекат пример добре праксе и идеја водиља за даљу сарадњу у будућности.

Наш регионални центар дугује велику захвалност Влади Јапана и верује да ће наредни заједнички пројекти у области заштите животне средине још више учврстити везе наша два народа.

 


 
Дубоко посетио први секретар Амбасаде Јапана у Србији ПДФ Штампа Ел. пошта

 

Први секретар Амбасаде Јапана у Србији, Масајоши Јамато са сарадницима посетио је 26. октобра ове године наш регионални центар за управљање отпадом.

Директор ЈКП “Дубоко” Ужице Недељко Милосављевић, директор Техничког сектора Марко Милојевић и Управник депоније Слободан Богосављевић упознали су госте са досадашњим искуствима у спровођењу пројекта у оквиру програма Grassroots Human Security Projects, преко ПОПОС фонда Владе Јапана, којим су донирана средства за јачање система управљања отпадом кроз набавку камиона аутоподизача и 30 контејнера од 5m3 и 7m3, постављених на територији Града Ужица.

Представници Амбасаде Јапана у Србији упознали су се и са резултатима досадашњег рада Центра за секундарну селекцију, тела депоније и постројења за пречишћавање отпадних вода, као и плановима у будућем раду регионалног центра у Дубоком.

 


 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 1 од 24

Анкета

Оцените наш рад
 

Ко је на сајту

Имамо 24 гостију на мрежи