Руководство
ПДФ Штампа Ел. пошта

Руководство предузећа чине Управни одбор и директор.

Директор предузећа је орган пословодства предузећа чији су послови регулисани Статутом ЈКП “Регионална санитарна депонија Дубоко” (од 5. новембра 2012. године Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице):

- организује и руководи радом и пословањем Предузећа,

- уз сагласност УО доноси акт о организацији и систематизацији радних места,

- представља и заступа Предузеће у складу са Законом и Статутом,

- стара се о законитости рада и одговара за законитост рада Предузећа,

- самостално доноси одлуке које нису у надлежности других органа,

- предлаже основне пословне политике, програма рада и плана развоја и предузима мере за њихово спровођење,

- учествује у раду и извршава одлуке УО,

- доноси одлуке о покретању поступка јавне набавке добара, услуга и радова,

- доноси одлуку о потреби заснивања радног односа, врши пријем у радни однос и закључује уговор о раду са запосленим,

- доноси одлуке о распореду радног времена и раду дужем од пуног радног времена,

- именује чланове комисије за поједине области из своје надлежности,

- стара се о благовременој изради периодичних извештаја и годишњих обрачуна и о томе подноси извештај УО,

- обавља и друге послове у складу са Законом и одлукама УО.

Директор предузећа од 20. фебруара 2014. године је Недељко Милосављевић, који је од 5. фебруара 2013. до 19. фебруара 2014. био вршилац дужности директора.

Први директор био је Миломир Средојевић. Од фебруара 2007. до септембра 2008. ову функцију је обављао Васо Шуњеварић, а од тада до 4. фебруара 2013. директор је био Иван Ђокић.

 

Решење о именовању директора ЈКП Дубоко Ужице можете преузети овде

 


Анкета

Оцените наш рад
 

Ко је на сајту

Имамо 19 гостију на мрежи