Организациона шема
ПДФ Штампа Ел. пошта

 

Унутрашња организација ЈКП Дубоко Ужице уређена је Правилником о организацији и систематизацији послова. Овим Правилником утврђен је број, квалификациона структура, опис послова и стручна оспсобљеност запослених у циљу извршавања задатака из делатности Предузећа утврђених Уговором о оснивању, Статутом и важећим законским прописима.

У складу са наведеним Правилником организована су два сектора.

 

а) Технички сектор

Технички сектор у свом саставу има три организациона дела Пријем, селекцију и депоновање отпада, транспорт и одржавање, Праћење и мониторинг и Инвестиције и развој.

Пријем, селекција и депоновање отпада, транспорт и одржавање је сектор у коме се обавља основна делатност предузећа у најнепосреднијем смислу. Запослени у овом сектору врше пријем отпада на трансфер станицама и на самој локацији депоније. У оквиру техничког сектора врши се координација рада трансфер станица, транспорта као и међуградски транспорт комуналног отпада у регији Дубоко. У центру за селекцију отпада врши се одвајање рециклабилних компоненти из помешаног комуналног отпада, балирање издвојених секундарних сировина, као и транспорт остатка до тела депоније. Депоновање комуналног отпада је посебан функционални део који обезбеђује да се отпад трајно и безбедно депонује по ћелијама тела депоније на детаљно прописан начин. Предвиђени су послови разастирања, сабијања и дневног прекривања отпада инертним материјалом. У оквиру организационог дела Пријем, селекција и депоновање отпада, транспорт и одржавање предвиђени су и послови координације и одржавања возног парка, као и одржавање опреме центра за селекцију и механизације која се користи у раду депоније.

Праћење и мониторинг је организациони део који је веома уско и непосредно везан за оперативни рад депоније и центра за селекцију. Прописи РС у области заштите животне средине налажу низ обавеза и активности у оквиру делатности оператера који управљају депонијом. Предвиђено је свакодневно праћење дефинисаних параметара који указују на квалитет животне средине и мере утицај делатности на животну средину. На основу прописа у овој области обавезно је и организовање приручне лабораторије у оквиру регионалне депоније.

Инвестиције и развој је организациони део који треба да има водећу улогу у II фази изградње регионалне депоније Дубоко и проширењу депоније на другу долинску страну Турског потока. Потреба за проширењем депоније и одлука о проширењу депоније подразумева читав низ мултидисциплинарних сложених активности које обухватају поступке од откупа потребног земљишта до израде главног пројекта за другу страну падине.

У оквиру Техничког сектора обављају се сложени, бројни и разноврсни послови. У овој пословној години технички сектор треба да направи прелаз из послова праћења и реализације инвестиције изградње регионалне депоније и система трансфер станица у оперативну делатност због које је основано. Законска регулатива која регулише послове у овом сектору је обимна, усклађена са европским нормама и директивама и захтева сталну активност у смислу праћења, вођења евиденције, и извештавања надлежних државних органа и институција.

Директор Техничког сектора је Марко Милојевић, а до половине фебруара 2013. године ту функцију је обављала Драгана Доганџић.

б) Економско правни сектор

Економско правни сектор чине Служба економско финансијских послова и Служба правних, кадровских и заједничких послова.

Служба за економско финансијске послове обавља послове везане за праћење промена прихода и расхода Предузећа,учествује у изради Плана и програма пословања, припрема Финансијски план и финансијске извештаје у складу са важећим законским прописима, како годишње тако и за краћи временски период.

Служба за финансијске послове врши обрачун зарада и накнада запослених, води евиденцију наплате потраживања по свим основама, прати остварење прихода и стање обавеза и на тај начин одржава укупну ликвидност предузећа.

Служба правних, кадровских и заједничких послова обавља правне послове, заступање, целокупно правно регулсање свих пословних активности Предузећа. Служба такође врши све протоколарне послове за потребе свих органа Предузећа и административно стручне послове потребне за рад запослених.

Директор Економско правног сектора је Надежда Тодоровић.

 


Анкета

Оцените наш рад
 

Ко је на сајту

Имамо 25 гостију на мрежи