Прописи
ПДФ Штампа Ел. пошта

 

Најважнији закони, подзаконски акти и закључени уговори који су утицали на рад, пословање, функционисање и делатност ЈКП Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице су:

- Закон о јавним предузећима (Сл.гл. РС број 15/16),

- Закон о комуналним делатностима (Сл.гл. РС број 88/11),

- Закон о привредним друштвима (Сл.гл. РС број 125/04, 36/11, 5/15),

- Закон о јавним набавкама (Сл.гл. РС број 124/12, 14/15, 68/15) и пратећи подзаконски акти (Сл.гл. РС 83/15, 86/15),

- Закон о управљању отпадом (Сл.гл. РС број 36/09, 88/10 и 14/16) и пратећи подзаконски акти,

- Закон о заштити животне средине (Сл.гл. РС број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11) и пратећи подзаконски акти,

- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (Сл.гл. РС број 135/04 и 88/10) и пратећи подзаконски акти,

- Закон о процени утицаја на животну средину (Сл.гл. РС број 135/04 и 36/09) и пратећи подзаконски акти,

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Сл.гл. РС број 135/04 и 25/15) и пратећи подзаконски акти,

- Закон о планирању и изградњи (Сл.гл. РС број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 32/14 и 145/14) и пратећи подзаконски акти,

- Закон о раду (Сл.гл.РС број 24, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),

- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.гл. РС број 68/15),

- Закон о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава (Сл.гл. РС број 68/15 и 79/15),

- Закон о буџетском систему (Сл.гл. РС број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15),

- Закон о буџету (Сл.гл. РС број 103/15),

- Закон о рачуноводству (Сл.гл. РС број 62/13),

- Закон о ревизији (Сл.гл. РС број 62/13),

- Међународни рачуноводствени стандарди (МРС),

- Међународни стандарди финансијског извештавања (МСФИ),

- Закон о факторингу (Сл.гл. РС број 62/13),

- Закон о акцизама (Сл.гл. РС број 47/13, 4/14, 68/14, 142/14, 4/15, 5/15, 55/15, 103/15 и 5/16),

- Закон о порезу на добит правних лица (Сл.гл. РС број 47/13, 108/13, 68/14, 142/14, 91/15 и 112/15),

- Закон о порезу на додату вредност (Сл.гл. РС број 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15 и 5/16 ) и подзаконски акти (Сл.гл.РС 86/15),

- Закон о изменама и допунама Закона о порезу на имовину (Сл.гл. РС број 47/13),

- Закон о локалној самоуправи (Сл.гл. РС број 129/07 и 83/14),

- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање (Сл.гл. РС број 57/14, 68/14, 5/15, 112/15 и 5/16),

- Закон о пореском поступку и пореској администрацији (Сл.гл. РС број 68/14, 105/14, 91/15, 112/15 и 15/16),

- Закон о пензијском и инвалидском осигурању (Сл.гл. РС број 75/14 и 142/14),

- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гл. РС број 116/14),

- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.гл. РС 68/15),

- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл.гл.РС број 11/10, 75/10 и 63/13),

- Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада (Сл.гл.РС број 54/10, 86/11,15/12,41/13 и 3/14),

- Уредба о одлагању отпада на депоније (Сл.гл.РС број 92/10),

- Уредба о врстама отпада за који се врши термички третман, условима и критеријумима за одређивање локације, техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења за термички третман отпада, поступку након спаљивања (Сл.гл.РС број 102/10) и остали пратећи подзаконски акти,

- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух (Сл. гл. РС бр. 71/2010 и 6/2011) и остали пратећи подзаконски акти,

- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гл. РС бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013) и остали пратећи подзаконски акти,

- Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл.гл. РС број 114/08),

- Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола (Сл. гл. РС бр. 108/2008),

- Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних техника за примену стандарда квалитета, као и за одређивање граничних вредности емисија у интегрисаној дозволи (Сл.гл. РС број 84/05),

- Уредба о условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени, мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде (Сл.гл. РС број 13/2010, 54/11, 21/12 и 121/12) и други пратећи подзаконски акти,

- Уредба о утврђивању листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2012. годину (Сл.гл. РС број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12 и 7/14),

- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл.гл. РС број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15),

- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл.гл.РС број 27/14),

- Уредба о утврђивању општег речника набавке (Сл.гл. РС број 56/14),

- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл.гл.РС број 56/10),

- Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање (Сл.гл.РС 95/10 и 88/15),

- Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијања енергије (Сл.гл.РС број 98/10),

- Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода, Сл. гл. РС, бр. 74/2011),

- Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код управе за трезор (Сл.гл. РС број 113/13, 8/14

и 24/16),

- Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (Сл.гл. РС број 95/14 и 144/14),

- Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица (СЛ.гл.Р С број 20/14),

- Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица (Сл.гл. РС број 30/15),

- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће, као и друштава капитала и његових зависних друштава (Сл.гл.РС број 36/16),

- Правилник о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку

рефакције и рефундације ПДВ (Сл.гл. РС број 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13 и 66/14),

- Правилник о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза (Сл.гл РС 120/12, 40/15 и 82/15),

- Правилник о пореској пријави за порез по одбитку (Сл.гл. РС број 66/14, 71/2014 и 14/2016),

- Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада (Сл.гл. РС број 81/14),

- Правилник о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима отпада (Сл.гл. РС број 31/15),

- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем (Сл.гл. РС број 118/13 и 137/14),

- Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених (Сл.гл. РС 49/15),

- Решење Владе Републике Србије 05 број 465-4077/2015 од 16.04.2015. године о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради проширења Регионалне депоније Дубоко у Ужицу,

- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл.гл. РС број 27/15),

- Колективни уговор ЈКП “Дубоко” Ужице,

- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП "Дубоко" Ужице,

- Уговор о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније “Дубоко” Ужице,

- Уговор о изградњи тела депоније, закључен са компанијом Unieco Италија и припадајући анекси,

- Уговор о зајму између ЈКП "Дубоко" и Европске банке за обнову и развој, број 37033 закључен марта 2008. године,

- Уговор о међуопштинској подршци и Акт о подређености између ЈКП "Дубоко", оснивача и Европске банке за обнову и развој закључен марта 2009. године,

- Уговор између ЈКП "Дубоко", Општине Чачак и ЈКП "Комуналац" Чачак из марта 2008. године,

- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Града Чачка, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комуналац" Чачак,

- Анекс 1 Уговора о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Града Чачка, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комуналац" Чачак,

- Анекс 2 Уговора о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Града Чачка, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комуналац" Чачак,

- Споразум о начину и динамици измирења обавеза између ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комуналац" Чачак,

- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Пожега, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Наш дом" Пожега,

- Анекс 2 Уговора о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Пожега, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Наш дом" Пожега,

- Уговор о пружању комуналних услуга између ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Наш дом" Пожега,

- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Ивањица, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комунално" Ивањица,

- Анекс 2 Уговора о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Ивањица, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комунално" Ивањица,

- Споразум између ЈКП “Дубоко” Ужице и Општине Ивањица о начину и динамици измирења обавеза,

- Меморандум о разумевању за пројекат за ограђивање старе депоније Грбавчица, Ивањица између ИМГ, Општине Ивањица и ЈКП “Дубоко” Ужице,

- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Чајетина, ЈКП "Дубоко" Ужице и КЈП "Златибор" Златибор,

- Анекс 2 Уговора о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Чајетина, ЈКП "Дубоко" Ужице и КЈП "Златибор" Златибор,

- Споразум о начину и динамици измирења обавеза између ЈКП "Дубоко" Ужице и КЈП "Златибор" Златибор,

- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Косјерић, ЈКП "Дубоко" Ужице и КЈП "Елан" Косјерић,

- Анекс 1 Уговора о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Косјерић, ЈКП "Дубоко" Ужице и КЈП "Елан" Косјерић,

- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Бајина Башта, ЈКП “Дубоко” Ужице и ЈКП “12. Септембар” Бајина Башта,

-Анекс 1 Уговора о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Бајина Башта, ЈКП “Дубоко” Ужице и ЈКП “12. Септембар” Бајина Башта,

-Анекс 2 Уговора о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Бајина Башта, ЈКП “Дубоко” Ужице и ЈКП “12. Септембар” Бајина Башта,

-Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Лучани, ЈКП “Дубоко” Ужице и ЈКП “Комуналац” Лучани,

- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Ариље, ЈКП “Дубоко” Ужице и ЈКП “Зелен” Ариље,

- Уговор о систему обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада са ЈП "Стан" Ужице,

- Уговор о закупу између Града Ужице и ЈКП "Дубоко" Ужице,

- Уговор о суфинансирању пројекта "Радови на изградњи санитарне депоније – санација клизишта и изградња административне зграде" између Фонда за заштиту животне средине и ЈКП "Дубоко" Ужице из новембра 2010. године,

- Уговор о закупу између Општине Косјерић и ЈКП "Дубоко" Ужице,

- Уговор о закупу између Општине Пожега и ЈКП "Дубоко" Ужице,

- Уговор о закупу између Општине Чајетина и ЈКП "Дубоко" Ужице,

- Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. године (Сл.гл. РС број 29/10),

- Статут ЈКП "Регионална санитарна депонија Дубоко" Ужице,

- Споразум о реализацији Уговора о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније "Дубоко" између Града Ужица и Града Чачка из септембра 2008. године,

- Споразум о реализацији члана III одељак 3.01 5 Уговора о међуопштинској подршци и Акта о подређености, између Европске банке за обнову и развој, оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Дубоко" Ужице из априла 2013. године,

- Акт о безбедности и здрављу на раду,

- Правилник о условима и начину коришћења службених возила ЈКП Регионална санитарна депонија Дубоко Ужице,

- Правилник о канцеларијском и архивском пословању,

- Правилник о трошковима репрезентације,

- Правилник о додели и употреби службених мобилних телефона и бројева,

- Правилник о организацији и систематизацији послова,

- Одлука о забрани пушења у радном простору ЈКП “Дубоко” Ужице,

- Обавештење о забрани вршења злостављања и правима и обавезама и одговорностима запослених и послодавца у вези за забраном вршења злостављања,

- Правилник о безбедности и здрављу на раду,

- Правилник о интерном финансијском управљању и контроли у ЈКП „Дубоко“ Ужице,

- Правилник о интерној ревизији у ЈКП „Дубоко“ Ужице,

- Норматив о количини расхода (кало, растур, квар и лом), на који се не плаћа порез на додату вредност,

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке.

 


Анкета

Оцените наш рад
 

Ко је на сајту

Имамо 23 гостију на мрежи