Инвестиције
ПДФ Штампа Ел. пошта

 

Пројекат проширења и стабилизације тела депоније ЈКП "Дубоко" Ужице


Геотехничко истраживање и главни пројекат проширења тела депоније - Процена утицаја на животну средину и друштво - ЕНВИРОПЛАН СА - документ на српском језику можете преузети овдеГеотехничко истраживање и главни пројекат проширења тела депоније - Процена утицаја на животну средину и друштво (GEOTECHNICAL INVESTIGATION AND MAIN DESIGN OF A LANDFILL BODY EXTENSION - ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT - ENVIROPLAN SA - document in English can be downloaded hereГеотехничко истраживање и главни пројекат проширења тела депоније - План укључења интересних страна - ЕНВИРОПЛАН СА - документ на српском језику можете преузети овдеГеотехничко истраживање и главни пројекат проширења тела депоније - План укључења интересних страна (GEOTECHNICAL INVESTIGATION AND MAIN DESIGN OF A LANDFILL BODY EXTENSION - STAKEHOLDER ENGAGEMENT PLAN - ENVIROPLAN SA - document in English can be downloaded here

Приступни пут
Уговор број 93/07 од 25.06.2007. је потписан са извођачем „Путеви“ А.Д. Ужице према понуди извођача број 04-130 од 11.06.2007. Уговорена вредност предметних радова износи 47.111.694,00 РСД чија вредност се увећава за припадајући ПДВ и износи: 55.591.798,92 РСД. Приступна саобраћајница је дуга 2,5 km.

Инфраструктура депоније
Уговор број 160/07 од 24.09.2007. године је потписан са извођачем „Путеви“ А.Д. Ужице према понуди извођача број 04-23 од 22.08.2007. Уговорена вредност предметних радова износи 101.221.686,08 РСД чија вредност се увећава за припадајући ПДВ и износи 119.441.689,56 РСД.

Центар за селекцију
За изградњу центра за селекцију потписан је Уговор о донацији са Европском Агенцијом за реконструкцију, од 20.03.2008., у износу од 3.000.000,00 €. На тендеру за извођача радова на центру за селекцију комуналног отпада одабран је конзорцијум „Драва-Птуј“ и „Атрик“ доо - Љубљана. Уговор је потписан у мају 2008. године а уговорена вредност предметних радова износи 4.020.000 €. Накнадно су закључена два анекса Уговора, од августа 2008.год, према којима су од ЕАР-а обезбеђена додатна средства од 807.000 € (укупно 3.807.000,00 €) и 29.000.000,00 РСД из средстава НИП-а, а ЕАР је, као уговорна страна, променила назив који сада гласи Делегација Европске заједнице у Републици Србији.

Тело депоније
За извођача радова на изградњи тела депоније I и II фаза (четири етаже) на међународном тендеру, спроведеном према правилима Европске банке за обнову и развој, одабрана је италијанска фирма UNIECO Soc. Coop. Уговор бр. 426-1/10-06 потписан је 03.
06.2010., а вредност понуђених радова је 3.170.803,99 €. Рок за завршетак радова од 9 месеци је продужен због појаве клизишта на локацији тела депоније. Средства се обезбеђују из кредита од ЕБРД, док су средства у износу од 1,2 милиона €, за санацију клизишта, обезбеђена из донације шведске агенције СИДА.

Изградња трансфер станица
Опрема за сакупљање и транспорт отпада у наведеним општинама је застарела, камиони и контејнери су углавном нестандардни.
Постојећа комунална предузећа биће у обавези да организују прикупљање комуналног отпада и да га допремају на трансфер станицу. Обавеза комуналних предузећа престаје на колској ваги трансфер станица, где се врши обрачун допремљеног отпада. Комунални отпад из Ужица директно ће се одвозити у Дубоко.
Трансфер станице су конципиране да врше прихват комуналног отпада, смањене запремине и претовар у камионе за међуградски транспорт до депоније. Претоваром отпада смањују се трошкови превоза и постиже рационалније коришћење времена за сакупљање отпада. Према студији је планирана изградња 8 трансфер станица: Чачак, Пожега, Ивањица, Бајина Башта, Косјерић, Лучани, Ариље, Чајетина за које треба издвојити 2.150.000 €.

Tрансфер станица у Чачку отворена је 1. марта 2016. године.


Набавка опреме за транспорт комуналног отпада од трансфер станице до депоније и опреме за депоновање ( разастирање и прекривање отпада )
За међумесни транспорт комуналног отпада од трансфер станице до локације депоније предвиђени су камиони велике носивости. На трансфер станицама отпад ће се претоварати у
аброл контејнере. Камиони који ће превозити отпад морају, по питању емисије гасова, испуњавати ЕУРО 3 стандарде. Такође морају испуњавати захтеване стандарде по питању буке. За операције транспорта остатка отпада до тела депоније, распростирање отпада, збијање и прекривање отпада инертним материјалом предвиђена су одговарајућа возила. Средства се обезбеђују из кредита од ЕБРД. Према предвиђеном плану и Пројекту, одлагање отпада ће бити организовано размештањем по етажама и ћелијама.

У циљу обезбеђивања максималног искоришћења простора, сигурности и смањења утицаја на животну средину, за рад на депонији је предвиђен компактор, карактеристика које могу да одговоре на специфичности оваквог рада. Радом на мањем простору са већим коефицијентом компресовања отпада, кога ће дневно бити и до 250 тона, у исто време се штеди на простору, односно запремини депоније, као и смањењу утицаја на животну средину. Компактор ће дакле бити у сталној фукнцији у току читавог радног дана како би се задовољили захтеви обима и типа оваквог рада и његов квалитет је битан фактор у функционисању Депоније. На међународном тендеру, спроведеном према правилима ЕБРД-а, одабран је компактор фирме Бомаг, а добављач је српска фирма "Маг-Бом" из Београда. Средства за набавку компактора од 230.000 € обезбеђена су донацијом шведске агенције Сида.

За неопходне радобе на Телу депоније користи се и комбинована грађевинска машина (утоваривач-ровокопач), чији је произвођач ЈCB 4 из Енглеске. Њена вредност је 9,24 милиона РСД.

Регулација (зацевљење) Турског потока и проширење Тела депоније
Турски поток настаје 200 m од југозападне границе парцеле депоније Дубоко. Турски поток формирају два извора, протиче са јужне стране парцеле за депонију дужином од 500 m, наставља свој ток према реци Лужници, у коју се улива, тако да је његов ток све време испод депоније Дубоко. Река Лужница припада сливу
Западне Мораве.

Завршене су 0А и 0Б фаза зацевљења Турског потока у дужини од око 300 метара. Ова инвестиција је значајан корак ка проширењу Депоније на његову другу страну, а тиме и продужењу века њеног трајања.

У току је и израда Плана детаљне регулације комплекса Депоније.

 


Анкета

Оцените наш рад
 

Ко је на сајту

Имамо 55 гостију на мрежи